Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Programlar

 

LİSANS PROGRAMLARI


Bölümümüz
, her bir standart Türk lehçesi temelinde belirlenmiş dersler ile bütün öğrencilerimizin ortak sorumlu olduğu derslerden oluşan Bölüm Lisans Programı uygulamaktadır. Öğrencilerimizin bu Bölüm Programı içinde en az iki standart Türk lehçesini seçerek lisans ders programını tamamlaması gerekmektedir. Bölüm Programında yer alan standart Türk lehçelerinden ikisinin seçimini öğrencilerimiz, öğrenimlerinin birinci yarıyıllarının başında; ders kayıtları sırasında Bölüm öğretim üyelerimizce yapılan Bölüm Tanıtma Programı sonrasında danışmanlarının rehberliğinde istek ve eğilimlerine bağlı olarak seçip belirlemektedirler.

Bölümümüzde, tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, siyasî ve kültür tarihleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, uluslar arası ilişkileri bakımından durumları interdisipliner bir anlayış içinde öğretilmektedir. Bu yönüyle Bölüm Öğretim Programımız “alan uzmanı” yetiştirmeye yönelik bir nitelik taşımaktadır.

Derslerimiz zorunlu ve seçmeli olarak iki türdür. Zorunlu dersler bütün Bölüm öğrencilerinin sorumlu olduğu ortak dersler ile öğrencilerimizin ilk yarıyılda seçtikleri iki standart Türk lehçesi ile ilgili derslerden oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin seçmiş oldukları lehçelerin zorunlu derslerinin bir kısmı ön şartlıdır. Öğrenci ön şartlı dersleri geçmeden bir üst yarıyılın ilgili dersini alamaz. Programlarımızda seçmeli dersler hem bütün Bölüm öğrencilerimizi kapsayan konuları ele alan dersler hem de öğrencilerimizin seçmiş oldukları standart Türk lehçeleri ile doğrudan ilgili dersler olarak geniş bir seçenek sunacak içerikte hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde, farklı lisans programlarından da ilgileri doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedirler. Bölüm lisans programları dışındaki programlardan ders seçmek isteyen öğrencilerimizin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Dilbilim, Rus Dili ve Edebiyatı, Hungaroloji, Fars Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı lisans programlarından ders seçmeleri tavsiye edilmektedir.

Eğitim-öğretim programının dil öğretimi kısmı, standart Türk lehçelerini ana dili olarak konuşan uzmanlar ile öğretilen lehçelerde uzmanlaşmış ve bu lehçeleri mükemmel bir biçimde bilen öğretim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Siyasî ve kültür tarihi, tarihsel Türk dili ve edebiyatı, sosyal ve kültürel yapı ile ilgili dersler, doğrudan bu alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Böylelikle, öğretim programı ve akademik personelin doğrudan uzmanlık alanı arasında kesin uyum sağlanmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 5I dersleri diye anılan dersler yanında, seçmiş oldukları programa bağlı olarak belirledikleri bir araştırma konusunu da danışman gözetiminde bitirme tezi olarak hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz bitirme tezleri konuları ile danışmanlarını öğretim dönemlerinin 6. yarıyıllarının başında seçmektedirler.

 

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Seçme

Ankara Üniversitesi’nin 18.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, öğrencilerimiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren, ders kayıtlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) adı verilen sistem içerisinde internet üzerinden gerçekleştirecektir. Öğrencilerimizin bilgisayar ağı üzerinde etkileşimli kayıt işlemleri hakkında bilgi edinmek için Öğrenci İnteraktif Kayıt Kılavuzunu dikkatle okumaları, uygulamalarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz her türlü sorun için Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yardım alabilecektir.

I. yıl öğrencileri, kayıt işlemlerini, lehçe tercihlerini kesinleştirdikten sonra yapabilirler. Bölümümüzü kazanan öğrenciler lehçe tercihlerini, her öğretim yılı başında Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Bölüm öğretim üyelerinin de katıldığı "Tanışma Toplantıları"nda yaparlar. Bölümümüzü kazanıp Üniversitemize kaydını yaptıran her yeni öğrencimizin bu toplantıya katılması önemlidir. Birinci yıl öğrencilerimiz ile yapılan bu "Tanışma Toplantıları"nın tarihi, hem Fakülte hem de Bölüm sayfasından duyurulduğu gibi, Fakülte Öğrenci İşleri tarafından da öğrenciye duyurulur.

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Hakkında

Belirli şartları sağlamış Bölüm öğrencilerimizin çift ana dal ve yan dal programlarına devam etme hakları da vardır. Çift ana dal ve yan dal programları hakkında her bölümün ilgili sayfasından veya doğrudan ilgili bölümlerin danışmanlıklarından bilgi edinmek mümkündür.

Bölümümüz de çift ana dal ve yan dal programı yürütmektedir. Bölümümüz çift ana dal ve yan dal programlarına üniversitemizce belirlenen ön şartları yerine getiren her öğrenci baş vurabilir.

 

 
LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

Bölümümüz, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı olarak kurulduğu yıldan itibaren tezli yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim vermektedir. Hem lisanüstü öğrencilerimizin hem de lisansüstü adaylarımızın lisans üstü (YL-Dr) programlarımıza kabul kriterleri, akademik takvim, tez önerisi hazırlama ve tez yazım kriterleri ve ilgili yönetmelikler hakkındaki bilgileri Enstitümüzün ilgili sayfalarından ve Anabilim Dalı Başkanlığından edinmeleri mümkündür.


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr