1 Sempozyum Programı
1
1


Tarihselden Moderne Özbekistan:
TİMUR DÖNEMİ VE SONRASI
KAYNAK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
13-17 Temmuz 2009 Günlük Programı
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu / Sıhhiye
Türk Tarih Kurumu A ve B Salonları / Sıhhiye

13 Temmuz 2009, Pazartesi

AÇILIŞ TÖRENİ
Saat:  10:00 – 12:30      Yer:  DTCF Farabî Salonu / Sıhhiye

Saygı Duruşu ve Millî Marşlar

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Bahrom ABDUHALIMOV
Al-Beruni Şarkşinaslık Enstitüsü Direktörü

Prof.Dr. Sekine KARAKAŞ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ali BİRİNCİ
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof.Dr. Shavkat SALIHOV
Özbekistan Bilimler Akademisi Başkanı

Prof.Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Mehmet AYDIN (Katılımları Hâlinde)
Devlet Bakanı

Ulfat KADIROV
Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi

Recep Tayyip ERDOĞAN (Katılımları Hâlinde)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Dinleti

Açış Bildirileri
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Türkoloji Alanında Türkiye-Özbekistan Bilimsel İşbirliğine Perspektifler
Prof.Dr. Bahrom ABDUHALIMOV, Türkoloji Alanında Türkiye-Özbekistan Bilimsel İşbirliğine Perspektifler
Prof.Dr. Ali BİRİNCİ, Türkoloji Alanında Türkiye-Özbekistan Bilimsel İşbirliğine Perspektifler

yerine

Prof.Dr. Yuri BURYAKOV, "Taşkent'in Türk Medeniyet Tarihindeki Yeri"

 

 

1. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ali BİRİNCİ, Prof.Dr. (Türkiye) - Sancar GULOMOV(Özbekistan)

14:00-14:20 Ö. Soner HUNKAN, Yrd.Doç.Dr. (Trakya Ü) Fars Kaynaklarının Emir Timur Tarihi
Araştırmalarındaki Yeri

14:20-14:40 Musa Şamil YÜKSEL, Dr. (Ege Ü) Arap Kaynaklarının Emir Timur Tarihi Araştırmalarındaki Yeri
14:40-15:00 Erkin EKREM, Doç.Dr. (Hacettepe Ü) “Çin Kaynaklarına Göre Timurlular”
15:00-15:20 Diloram YUSUPOVA, Dr. (ÖBA) “Timur ve Timurlular Devri (XIV.-XVI. yy.) Eğitim Faaliyetleri
15:20-15:40 Hayrunnisa ALAN, Doç.Dr. (Mimar Sinan Ü) “Mu’izzu’l-Ensab’ın Timurlu Teşkilat Tarihi
Bakımından Değeri”

15:40-16:00   Kahve arası

 

2. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar:  Mehmet ALPARGU, Prof. Dr. (Türkiye) - Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)

16:00-16:20 Sancar GULOMOV (ÖBA) “Münşeat Mecmualarındaki Mektupların Otantikliği Meselesi (Timur ve Timuroğulları Devrine Ait Mektuplar Temelinde)”
16:20-16:40 Ali İhsan ÇAĞLAR, Araş.Gör. (Hacettepe Ü) “Mâverâünnehir Vakfiyelerinin Tetkikinde
Metodoloji Problemi”

16:40-17:30 Tartışma-Değerlendirme
Ali BİRİNCİ, Prof.Dr. (TTK Başkanı)
Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)
Mehmet ALPARGU, Prof.Dr. (Sakarya Ü)
Hayrunnisa ALAN, Doç.Dr. (Marmara Ü)

 

14 Temmuz 2009, Salı

 

3. Oturum-A:  Hanlıklar Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Mustafa KAFALI, Prof.Dr. (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50 Abdullah GÜNDOĞDU, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Hive Hanlığı Kaynak Araştırmaları”
09:50-10:10 Nuryoğdı TOŞOV, Dr. (ÖBA)“Hive Hanlığı Devri Kaynaklarına Göre Hive Hanları Unvanları”
10:10-10:30 Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü, Türkiye)“Hokand Hanlığı Kaynak Araştırmaları      
10:30-11:00 Tartışma ve Değerlendirme
Mustafa KAFALI, Prof.Dr. (Türkiye)
Aşraf AHMEDOV, Dr. (Özbekistan)
Muhammet Bilal ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.  (Sakarya Ü)

 

3. Oturum-B:
.

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar:  Mustafa CANPOLAT, Prof.Dr. (Türkiye) yerine Doç.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK - Ergaş OÇILOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50  Aysu ATA, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Doğu Türk Edebî Dilinin Başlangıç Dönemi Kaynakları”
09:50-10:10 Deniz ABİK, Prof.Dr. (Çukurova Ü)“Türkiye’de Nevâî Araştırmaları ve Türkiye Kütüphanelerindeki
Nevâî Eserleri Yazmaları”

10:10-10:30 Önal KAYA, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Hikmet Geleneğinin Kaynakları”
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Mustafa CANPOLAT, Prof.Dr. (Türkiye)
Gülşen Seyhan ALIŞIK, Doç.Dr. (Marmara Ü)
Ergaş OÇİLOV, Dr. (ÖBA)
Vefa NALBANT, Yrd.Doç.Dr. (Pamukkale Ü)

11:00-11:20 Kahve arası

 

4. Oturum-A:   Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) - Bahrom ABDUHALIMOV Prof.Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40  Durmuş ARIK, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Rus Ortodoks Misyonerliği ve Kaynakları”
11:40-12:00  Eralp ALIŞIK, Yrd.Doç.Dr. (Yeditepe Ü)“Timur Dönemi ve Sonrası Araştırmalarının
Kaynağı Olarak Avrupa Oryantalizmi”

12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)
İbrahim MARAŞ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)

 

4. Oturum-B:

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar:  Deniz ABİK, Prof.Dr. (Türkiye) - Ergaş OÇİLOV, Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40  Gülşen Seyhan ALIŞIK, Doç.Dr. (Marmara Ü) “Babürlüler ve Şeybanîler Dönemi Yazılı Edebî Mirası”
11:40-12:00 Ergaş OÇİLOV, Dr. (ÖBA)“Ubeydî’nin Hayatı ve Eserlerinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi”
12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Deniz ABİK, Prof.Dr. (Çukurova Ü)
Önal KAYA, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ergaş OÇİLOV, Dr. (Özbekistan)
Yakup KARASOY, Prof.Dr. (Selçuk Ü)

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

5. Oturum-A:  Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) - Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr.  (Özbekistan)

14:00-14:20 Rovşan ABDULLAEV, Dr. (ÖBA)“Merkezî Asya Ceditleri ve Müslüman Dünyasında Fikrî Cereyanlar”
14:20-14:40 Memet YETİŞGEN, Yrd.Doç.Dr. (Sütçü İmam Ü)“Yakın Çağ Türkistan Tarihinin Araştırılmasında
Batılı Kaynakların Yeri”

14:40-15:00 Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan Neşriyat Evi Baş Muharriri)“Özbek Matbuatı Tarihi”
15:00-15:30 Tartışma-Değerlendirme
Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr.  (ÖBA)
Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)

 

5. Oturum-B:

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras III

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar: Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Türkiye) - Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)

14:00-14:20 Talip YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.  (Uşak Ü)“Doğu Türk Edebiyatının Hükümdar Şairleri”
14:20-14:40 Bilge NALBANT, Yrd.Doç.Dr. (Pamukkale Ü)  ve Suat ÜNLÜ, Yrd.Doç.Dr. (Hitit Ü)“Türkistan, İran, Anadolu .Sahası Doğu Türkçesi Sözlük ve Gramerleri”
14:40-15:00 Erkin EMET, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Çin Halk Cumhuriyetinde Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyat Araştırmaları”
15:00-15:30 Tartışma-Değerlendirme
Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)
Paşa YAVUZARSLAN, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)
Bülent GÜL, Dr. (Hacettepe Ü)

15:30-15:50  Kahve arası

 

6. Oturum:   Özbek Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. (Türkiye) - Ergaş OÇILOV, Dr.  (Özbekistan)

15:50-16:10 Gülsüm KİLLİ, Yrd.Doç.Dr.(Ankara Ü), Melek ERDEM, Doç.Dr. (Ankara Ü), Aynur Öz ÖZCAN,
Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmaları: “Türk Diyalekt Atlası”nın Hazırlanmasına
Giriş ve Özbek Ağızları”

16:10-16:30 Fatma AÇIK, Doç.Dr. (Gazi Ü) “20. Yüzyıl Modern Özbek Edebiyatında Roman ve Hikâye”
16:30-17:30 Tartışma-Değerlendirme
Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. (Türkiye)
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr.  (Ankara Ü)
Ergaş OÇILOV, Dr.  (Özbekistan)

18:30-20:30  Akşam Yemeği


15 Temmuz 2009, Çarşamba

 

7. Oturum: Özbek Sözlü Edebiyatının Kaynakları

Yer:  Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Türkiye) - Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50 Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Gazi Ü)“Özbek Destanları”
09:50-10:10 Hüseyin BAYDEMİR, Yrd.Doç.Dr. (Atatürk Ü)“Özbek Masalları” 
10:10-10:30 Aynur Öz ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Özbek Atasözleri” 
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Gazi Ü)
Ufuk TAVKUL, Prof.Dr. (Ankara Ü) yerine Doç.Dr. Melek ERDEM
Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan)

11:00-11:20  Kahve arası

 

8. Oturum: Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar III

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) -Rovşan ABDULLAEV, Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40 Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)“Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Arşivlerine Göre
Çarlık ve SSCB Dönemi Tarih Araştırmalarına Kaynaklar”

11:40-12:00 İbrahim MARAŞ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü) “Ceditçiliğin Kaynakları Olarak Çarlık Dönemi Çalışmaları:
Kahire-İstanbul-Kazan Hattı”
12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Ü)

12:30-14:00  Öğle Yemeği
14:00-18:00  Görüşmeler, Grup Çalışmaları
18:30-20:30  Akşam Yemeği

 

16 Temmuz 2009, Perşembe

 

9. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Bilim Tarihi Araştırmalarına Kaynaklar

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Esin KÂHYA, Prof.Dr.  (Türkiye) -Rovşan ABDULLAEV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50  Aşraf AHMEDOV, Dr. (ÖBA)“Uluğ Beğ’in Zici (Astronomi Cedveli) ve Bunun Bilim Tarihindeki Yeri”
09:50-10:10  Melek Dosay GÖKDOĞAN, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Matematik Geleneği”
10:10-10:30  Hüseyin Gazi TOPDEMİR, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Osmanlı Bilim Geleneğinin Oluşmasında Semerkand Okulunun Etkisi”
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Remzi DEMİR, Prof.Dr.  (Ankara Ü)
Yavuz UNAT, Prof.Dr.  (Ankara Ü)

11:00-11:20  Kahve arası

 

10. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Düşünce Tarihinin Kaynakları I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr.  (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr.  (Özbekistan)

11:20-11:40 Rüya KILIÇ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)“Türk Düşünce Tarihinin Doğudan Batıya Uzanan Kaynakları”
11:40-12:00 Harun ANAY, Yrd.Doç.Dr. (Marmara Ü)“Türk-İslam Düşünce Tarihinin Kaynakları”
12:00-12:20 Halim TURAYEV Dr. (Buhara Devlet Ü) “Buhara Hükümran Daireleri ve Cuybar Hocaları”
12:20-12:40 Tartışma-Değerlendirme
Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)


12:40-14:00 Öğle Yemeği

 

11. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Düşünce Tarihinin Kaynakları II

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr.  (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr.  (Özbekistan)

14:00-14:20 Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü, Türkiye)“Kelam Tarihi Araştırmalarının Kaynakları”
14:20-14:40 Hakan COŞAR, Dr. (Çukurova Ü)“Osmanlı Düşünce Tarihine Kaynaklar: El Yazmaları,
Biyografiler ve Ulema Şecereleri”

14:40-15:10  Tartışma-Değerlendirme
Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Aşraf AHMEDOV, Dr.  (ÖBA)

15:10-15:30  Kahve arası

 

12. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Türk Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Araştırmaları

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Nusret ÇAM, Prof.Dr. (Türkiye) - Yuriy BURYAKOV, Dr. (Özbekistan)

15:30-15:50 Yuriy BURYAKOV, Dr. (ÖBA)“Timurlular Devrinde Maveraünnehir’deki Şehir Medeniyetinin
Arkeolojik Kaynakları”

15:50-16:10 Kenan BİLİCİ, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Asya Rönesansı: Timur Çağının Mimarlık Mirasını Anlamak”
16:10-16:30 Turgay YAZAR, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü) ve Erdal ESER, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü)“Erken Osmanlı
Mimarlığında Timurlu Etkileri”

16:30-16:50 Rüstem BOZER, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Timurlu Zamanında Türkistan-Anadolu Ahşap Sanatı İlişkileri”
16:50-17:10 Semiha ALTIER, Yrd.Doç.Dr. (Çanakkale 18 Mart Ü)“Timurlulardan Özbeklere Zengin Bir Miras: 15. Yüzyıl Sonlarında Horasan’da Gelişen Bir Resim Üslubu ve Özbek Sanat Çevresi ile İlişkisi”
17:10-17:40 Tartışma ve Değerlendirme
Nusret ÇAM, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Kenan BİLİCİ, Doç.Dr. (Ankara Ü)
Erdal ESER, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü)


18:30-20:30 Akşam Yemeği

 

17 Temmuz 2009, Cuma

 

13. Oturum:

“Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları” için Türkiye-Özbekistan Bilimsel İşbirliğine Perspektifler Kurumsal Destek Değerlendirmeleri"

 

Yer: DTCF, Farabî Salonu
Saat: 10:00-12.00                       

12:30  Kapanış

 
Sempozyum Ağ Evi
1
>> Hakkımızda
1
>> Kurullar
1
>> Bildiriler
1
>> Resimler
1
>> Duyurular
1
>> Haberler
1
>> İletişim
1
1

Genel Bağlantılar

1
>> MTAD
1
>> ÇTLB
1
>> El-Biruni E
1
>> TTK
1
1
 

 

 

 
 


Ankara ÜTTKEl-Biruni E

Telif Hakkı © 2009, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası | Türk Tarih Kurumu  | El-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü