1 Sempozyum Bildirileri
1
1


Tarihselden Moderne Özbekistan:
TİMUR DÖNEMİ VE SONRASI
KAYNAK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
13-17 Temmuz 2009 Günlük Programı
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu / Sıhhiye
Türk Tarih Kurumu A ve B Salonları / Sıhhiye

 

13 Temmuz 2009, Pazartesi

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Saat:  10:00 – 12:30      Yer:  DTCF Farabî Salonu / Sıhhiye

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
(PDF Yakında)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Bahrom ABDUHALIMOV
Al-Beruni Şarkşinaslık Enstitüsü Direktörü

Prof.Dr. Sekine KARAKAŞ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ali BİRİNCİ
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof.Dr. Şavkat SALIHOV
Özbekistan Bilimler Akademisi Başkanı

Prof.Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Ulfat KADIROV
Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Açış Bildirisi:

Prof.Dr. Yuri BURYAKOV, "Taşkent'in Türk Medeniyet Tarihindeki Yeri"

 

1. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ali BİRİNCİ, Prof.Dr. (Türkiye) - Sancar GULOMOV(Özbekistan)

14:00-14:20 Ö. Soner HUNKAN, Yrd.Doç.Dr. (Trakya Ü) Fars Kaynaklarının Emir Timur Tarihi
Araştırmalarındaki Yeri

14:20-14:40 Musa Şamil YÜKSEL, Dr. (Ege Ü) Arap Kaynaklarının Emir Timur Tarihi Araştırmalarındaki Yeri
14:40-15:00 Erkin EKREM, Doç.Dr. (Hacettepe Ü) “Çin Kaynaklarına Göre Timurlular”
15:00-15:20 Diloram YUSUPOVA, Dr. (ÖBA) “Timur ve Timurlular Devri (XIV.-XVI. yy.) Eğitim Faaliyetleri
15:20-15:40 Hayrunnisa ALAN, Doç.Dr. (Mimar Sinan Ü) “Mu’izzu’l-Ensab’ın Timurlu Teşkilat Tarihi
Bakımından Değeri”

15:40-16:00   Kahve arası

 

2. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar:  Mehmet ALPARGU, Prof. Dr. (Türkiye) - Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)

16:00-16:20 Sancar GULOMOV (ÖBA) “Münşeat Mecmualarındaki Mektupların Otantikliği Meselesi (Timur ve Timuroğulları Devrine Ait Mektuplar Temelinde)”
16:20-16:40 Ali İhsan ÇAĞLAR, Araş.Gör. (Hacettepe Ü) “Mâverâünnehir Vakfiyelerinin Tetkikinde
Metodoloji Problemi”

16:40-17:30 Tartışma-Değerlendirme
Ali BİRİNCİ, Prof.Dr. (TTK Başkanı)
Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)
Mehmet ALPARGU, Prof.Dr. (Sakarya Ü)
Hayrunnisa ALAN, Doç.Dr. (Marmara Ü)

 

14 Temmuz 2009, Salı

 

3. Oturum-A:  Hanlıklar Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Mustafa KAFALI, Prof.Dr. (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50 Abdullah GÜNDOĞDU, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Hive Hanlığı Kaynak Araştırmaları”
09:50-10:10 Nuryoğdı TOŞOV, Dr. (ÖBA)“Hive Hanlığı Devri Kaynaklarına Göre Hive Hanları Unvanları”
10:10-10:30 Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü, Türkiye)“Hokand Hanlığı Kaynak Araştırmaları      
10:30-11:00 Tartışma ve Değerlendirme
Mustafa KAFALI, Prof.Dr. (Türkiye)
Aşraf AHMEDOV, Dr. (Özbekistan)
Muhammet Bilal ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.  (Sakarya Ü)

 

3. Oturum-B:
.

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar:  Mustafa CANPOLAT, Prof.Dr. (Türkiye) yerine Doç.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK - Ergaş OÇILOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50  Aysu ATA, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Doğu Türk Edebî Dilinin Başlangıç Dönemi Kaynakları”
09:50-10:10 Deniz ABİK, Prof.Dr. (Çukurova Ü)“Türkiye’de Nevâî Araştırmaları ve Türkiye Kütüphanelerindeki
Nevâî Eserleri Yazmaları”

10:10-10:30 Önal KAYA, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Hikmet Geleneğinin Kaynakları”
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Mustafa CANPOLAT, Prof.Dr. (Türkiye)
Gülşen Seyhan ALIŞIK, Doç.Dr. (Marmara Ü)
Ergaş OÇİLOV, Dr. (ÖBA)
Vefa NALBANT, Yrd.Doç.Dr. (Pamukkale Ü)

11:00-11:20 Kahve arası

 

4. Oturum-A:   Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) - Bahrom ABDUHALIMOV Prof.Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40  Durmuş ARIK, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Rus Ortodoks Misyonerliği ve Kaynakları”
11:40-12:00  Eralp ALIŞIK, Yrd.Doç.Dr. (Yeditepe Ü)“Timur Dönemi ve Sonrası Araştırmalarının
Kaynağı Olarak Avrupa Oryantalizmi”

12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)
İbrahim MARAŞ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)

 

4. Oturum-B:
.

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar:  Deniz ABİK, Prof.Dr. (Türkiye) - Ergaş OÇİLOV, Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40  Gülşen Seyhan ALIŞIK, Doç.Dr. (Marmara Ü) “Babürlüler ve Şeybanîler Dönemi Yazılı Edebî Mirası”
11:40-12:00 Ergaş OÇİLOV, Dr. (ÖBA)“Ubeydî’nin Hayatı ve Eserlerinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi”
12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Deniz ABİK, Prof.Dr. (Çukurova Ü)
Önal KAYA, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ergaş OÇİLOV, Dr. (Özbekistan)
Yakup KARASOY, Prof.Dr. (Selçuk Ü)

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

5. Oturum-A:  Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar II

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) - Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr.  (Özbekistan)

14:00-14:20 Rovşan ABDULLAEV, Dr. (ÖBA)“Merkezî Asya Ceditleri ve Müslüman Dünyasında Fikrî Cereyanlar”
14:20-14:40 Memet YETİŞGEN, Yrd.Doç.Dr. (Sütçü İmam Ü)“Yakın Çağ Türkistan Tarihinin Araştırılmasında
Batılı Kaynakların Yeri”

14:40-15:00 Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan Neşriyat Evi Baş Muharriri)“Özbek Matbuatı Tarihi”
15:00-15:30 Tartışma-Değerlendirme
Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr.  (ÖBA)
Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)

 

5. Oturum-B:
.

Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyatı Araştırmalarının Kaynakları:
Yazılı Edebî Miras III

 

Yer: Türk Tarih Kurumu B Salonu

Başkanlar: Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Türkiye) - Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)

14:00-14:20 Talip YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.  (Uşak Ü)“Doğu Türk Edebiyatının Hükümdar Şairleri”
14:20-14:40 Bilge NALBANT, Yrd.Doç.Dr. (Pamukkale Ü)  ve Suat ÜNLÜ, Yrd.Doç.Dr. (Hitit Ü)“Türkistan, İran, Anadolu .Sahası Doğu Türkçesi Sözlük ve Gramerleri”
14:40-15:00 Erkin EMET, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Çin Halk Cumhuriyetinde Timur Dönemi ve Sonrası Dil ve Edebiyat Araştırmaları”
15:00-15:30 Tartışma-Değerlendirme
Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Diloram YUSUPOVA, Dr. (Özbekistan)
Paşa YAVUZARSLAN, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)
Bülent GÜL, Dr. (Hacettepe Ü)

15:30-15:50  Kahve arası

 

6. Oturum:   Özbek Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. (Türkiye) - Ergaş OÇILOV, Dr.  (Özbekistan)

15:50-16:10 Gülsüm KİLLİ, Yrd.Doç.Dr.(Ankara Ü), Melek ERDEM, Doç.Dr. (Ankara Ü), Aynur Öz ÖZCAN,
Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmaları: “Türk Diyalekt Atlası”nın Hazırlanmasına
Giriş ve Özbek Ağızları”

16:10-16:30 Fatma AÇIK, Doç.Dr. (Gazi Ü) “20. Yüzyıl Modern Özbek Edebiyatında Roman ve Hikâye”
16:30-17:30 Tartışma-Değerlendirme
Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. (Türkiye)
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr.  (Ankara Ü)
Ergaş OÇILOV, Dr.  (Özbekistan)

18:30-20:30  Akşam Yemeği


15 Temmuz 2009, Çarşamba

 

7. Oturum: Özbek Sözlü Edebiyatının Kaynakları

Yer:  Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Türkiye) - Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50 Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Gazi Ü)“Özbek Destanları”
09:50-10:10 Hüseyin BAYDEMİR, Yrd.Doç.Dr. (Atatürk Ü)“Özbek Masalları” 
10:10-10:30 Aynur Öz ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Özbek Atasözleri” 
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Naciye YILDIZ, Prof.Dr. (Gazi Ü)
Ufuk TAVKUL, Prof.Dr. (Ankara Ü) yerine Doç.Dr. Melek ERDEM
Ibodulla ŞAYMARDANOV, Dr. (Özbekistan)

11:00-11:20  Kahve arası

 

8. Oturum: Çarlık ve SSCB Dönemi Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarına Kaynaklar III

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Türkiye) -Rovşan ABDULLAEV, Dr. (Özbekistan)

11:20-11:40 Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)“Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Arşivlerine Göre
Çarlık ve SSCB Dönemi Tarih Araştırmalarına Kaynaklar”

11:40-12:00 İbrahim MARAŞ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü) “Ceditçiliğin Kaynakları Olarak Çarlık Dönemi Çalışmaları:
Kahire-İstanbul-Kazan Hattı”
12:00-12:30 Tartışma-Değerlendirme
Üçler BULDUK, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Ü)

12:30-14:00  Öğle Yemeği
14:00-18:00  Görüşmeler, Grup Çalışmaları
18:30-20:30  Akşam Yemeği

 

16 Temmuz 2009, Perşembe

 

9. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Bilim Tarihi Araştırmalarına Kaynaklar

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Esin KÂHYA, Prof.Dr.  (Türkiye) -Rovşan ABDULLAEV, Dr. (Özbekistan)

09:30-09:50  Aşraf AHMEDOV, Dr. (ÖBA)“Uluğ Beğ’in Zici (Astronomi Cedveli) ve Bunun Bilim Tarihindeki Yeri”
09:50-10:10  Melek Dosay GÖKDOĞAN, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Türkistan’dan Dünyaya Yayılan Matematik Geleneği”
10:10-10:30  Hüseyin Gazi TOPDEMİR, Prof.Dr. (Ankara Ü)“Osmanlı Bilim Geleneğinin Oluşmasında Semerkand Okulunun Etkisi”
10:30-11:00 Tartışma-Değerlendirme
Remzi DEMİR, Prof.Dr.  (Ankara Ü)
Yavuz UNAT, Prof.Dr.  (Ankara Ü)

11:00-11:20  Kahve arası

 

10. Oturum:  Timur Dönemi ve Sonrası Düşünce Tarihinin Kaynakları I

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr.  (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr.  (Özbekistan)

11:20-11:40 Rüya KILIÇ, Doç.Dr. (Hacettepe Ü)“Türk Düşünce Tarihinin Doğudan Batıya Uzanan Kaynakları”
11:40-12:00 Harun ANAY, Yrd.Doç.Dr. (Marmara Ü)“Türk-İslam Düşünce Tarihinin Kaynakları”
12:00-12:20 Halim TURAYEV Dr. (Buhara Devlet Ü) “Buhara Hükümran Daireleri ve Cuybar Hocaları”
12:20-12:40 Tartışma-Değerlendirme
Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)


12:40-14:00 Öğle Yemeği

 

11. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Düşünce Tarihinin Kaynakları II

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr.  (Türkiye) - Aşraf AHMEDOV, Dr.  (Özbekistan)

14:00-14:20 Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü, Türkiye)“Kelam Tarihi Araştırmalarının Kaynakları”
14:20-14:40 Hakan COŞAR, Dr. (Çukurova Ü)“Osmanlı Düşünce Tarihine Kaynaklar: El Yazmaları,
Biyografiler ve Ulema Şecereleri”

14:40-15:10  Tartışma-Değerlendirme
Sönmez KUTLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Ahmet Hikmet EROĞLU, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Aşraf AHMEDOV, Dr.  (ÖBA)

15:10-15:30  Kahve arası

 

12. Oturum: Timur Dönemi ve Sonrası Türk Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Araştırmaları

 

Yer: Türk Tarih Kurumu A Salonu

Başkanlar: Nusret ÇAM, Prof.Dr. (Türkiye) - Yuriy BURYAKOV, Dr. (Özbekistan)

15:30-15:50 Yuriy BURYAKOV, Dr. (ÖBA)“Timurlular Devrinde Maveraünnehir’deki Şehir Medeniyetinin
Arkeolojik Kaynakları”

15:50-16:10 Kenan BİLİCİ, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Asya Rönesansı: Timur Çağının Mimarlık Mirasını Anlamak”
16:10-16:30 Turgay YAZAR, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü) ve Erdal ESER, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü)“Erken Osmanlı
Mimarlığında Timurlu Etkileri”

16:30-16:50 Rüstem BOZER, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)“Timurlu Zamanında Türkistan-Anadolu Ahşap Sanatı İlişkileri”
16:50-17:10 Semiha ALTIER, Yrd.Doç.Dr. (Çanakkale 18 Mart Ü)“Timurlulardan Özbeklere Zengin Bir Miras: 15. Yüzyıl Sonlarında Horasan’da Gelişen Bir Resim Üslubu ve Özbek Sanat Çevresi ile İlişkisi”
17:10-17:40 Tartışma ve Değerlendirme
Nusret ÇAM, Prof.Dr. (Ankara Ü)
Kenan BİLİCİ, Doç.Dr. (Ankara Ü)
Erdal ESER, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü)


18:30-20:30 Akşam Yemeği

 

17 Temmuz 2009, Cuma

 

13. Oturum:
.

“Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları” için Türkiye-Özbekistan Bilimsel İşbirliğine Perspektifler Kurumsal Destek Değerlendirmeleri"

 

Yer: DTCF, Farabî Salonu
Saat: 10:00-12.00                       

12:30  Kapanış

 


 
Sempozyum Ağ Evi
1
>> Hakkımızda
1
>> Kurullar
1
>> Bildiriler
1
>> Resimler
1
>> Duyurular
1
>> Haberler
1
>> İletişim
1
1

Genel Bağlantılar

1
>> MTAD
1
>> ÇTLB
1
>> El-Biruni E
1
>> TTK
1
1
 

 

 

 
 


Ankara ÜTTKEl-Biruni E

Telif Hakkı © 2009, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası | Türk Tarih Kurumu  | El-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü