Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ufuk Tavkul
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 14
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: utavkul@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 11.00-12.00; Perşembe 11.00-12.00


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

15.12.1960 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde master ve doktorasını tamamlayarak “Sosyoloji Doktoru” unvanını kazandı. 1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim dalında Doçent unvanı aldı. 1998-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2004 yılı Mart ayında aynı bölümün doçent kadrosuna atandı.AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal of Modern Turkish Studies (ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY):

Bahar

GDT102 Türkistan Edebiyatı Tarihi
TL 4112 Kıpçak Türkçesi Grameri
KT 6312 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Söz Varlığı
KT 6382 Kazak Türk Halk Edebiyatı
KT 6422 Karaçay-Balkar Türkçesi II
KT 8312 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları
KT 8442 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Halk Edebiyatı II


Yüksek Lisans (2004-2005 ÖY)

Bahar

YL 04015054 Kazak Türkçesi Şekil Bilgisi II

Doktora (2004-2005 ÖY)

Bahar

Dr 04016012 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Grameri (Fiil) IIİLGİ ALANLARI: Dağcılık, Mağaracılık, Yamaç Paraşütü, Dalgıçlık, Kuş Gözlemciliği, Dağ Bisikleti, Okçuluk, Balıkçılık, Fotoğrafçılık, Gitar-Akordeon

ARAŞTIRMA: Kafkas araştırmaları; Karaçay - Malkar Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, kültürü

Son 3 Yılda Aktif Durumda Olan Araştırma Projeleri:

Türk Dünyası Destanları Projesi 1997: Karaçay-Malkar Destanları; Nart Destanları

Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri:

Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi Projesi 1995: Kafkasya'da Kabardin-Balkar Cumhuriyeti Saha AraştırmasıSEÇME YAYINLAR:

Makaleler

Türkde caşagan Karaçay kartlanı eslerinde kalgan zatla / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 9 Fevral 1993.

Karaçay-Malkar tilden Kavkaz tillege kirgen sözle / Tohçuk ulu Ufuk Tavkul. Karaçay, 23 Fevral 1993.

Karaçay-Malkar halknı tarıhında Alanla / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Mingi Tav, Toturnu Al ayı, 1993.

“Cansohları” degen cırnı üsünden / Tohçuklanı Ufuk Tavkul. Karaçay, 14 İyun 1995.

Kafkasya'da etnik ve sosyo-kültürel yapının tarihî kökenleri / Ufuk Tavkul. BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (7), 1997, 135-170. ss.

Kafkasya'nın jeopolitik konumu içerisinde Rusya açısından Çeçenistan'ın stratejik önemi / Ufuk Tavkul. KÖK Araştırmalar , 1(2), Güz 1999, 249-260.ss.

Osmanlı Devletinin Kafkas Muhacirlerinin Kölelik Kurumuna Yaklaşımı / Ufuk Tavkul. Bilig , (17), Bahar 2001, 33-54.ss.

Kafkasya ve çevresindeki Türk toplulukları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 489-519.ss.

The socio-linguistic aspect of cultural interaction among the peoples of the Caucasus / Ufuk Tavkul. Acta Orientalia , 55 (4), 2002, 353-377.pp.

İngiliz dağcı Douglas W. Freshfield'ın 1868-1890 yılları arasındaki Kafkasya izlenimlerinden notlar / Ufuk Tavkul. Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi , (197), Mayıs 2003, 42-47.ss.

Kafkas Nart destanları üzerinde bir motif incelemesi: “Nart Örüzmek'in Doğuşu” / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002. Bildiriler. Ankara, 2004, 141-151.ss.

Kumukça ile Karaçayca arasındaki başlıca farklar / Ufuk Tavkul. Dil Dergisi, (7), l993, 27-40. ss.; Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991 , 1994, 31-45.ss.

Başhüyük'ten derlenen Karaçayca sözler / Ufuk Tavkul. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1989 , 1994, 192-256. ss.

Karaçay-Malkar halk edebiyatında bir hiciv ustası: Appa Canıbek / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi , 8 (32), 2000, 58-61.ss.

Güney Sibirya Türk destanı “Ak-Kübek” ile Kafkas Nart destanı “Sosurka” arasındaki paralellikler / Ufuk Tavkul. Kırım Dergisi , 8 (33), 2000, 56-59.ss.

Tarihî ve etnik açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin kökeni / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, II. cilt, 562-571.ss.

Karaçay-Malkar dili ve edebiyatı / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 565-577.ss.

Karaçay-Malkar Nart destanları / Ufuk Tavkul. Türkler Ansiklopedisi , 2002, XX. cilt, 578-587.ss.

Bildiriler

İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya halklarının toplumsal yapılarına tesirleri = The Influence of Islam on the social structures of Caucasus people in XIXth century / Ufuk Tavkul. Kafkasya'da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, 9-11 Aralık 1998 = International Symposium on Islamic Civilisation in Caucasia, 9-11 December 1998, Baku, Republic of Azerbaijan

A Good Sample For Cultural Diffusion. A Hero Who Carries The Characteristics Of Prophet David In The Nart Epos Of Karachay-Balkar People “Nart Debet, The Smith” / Ufuk Tavkul. The International Symposium of “NART EPOS” Kabardin-Balkar Republic, Nalchik 28 th September-3 rd October 2000

Kafkas Nart Destanları Üzerine Bir Motif İncelemesi: Nart Örüzmek'in Doğuşu / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 8-10 Mayıs 2002.

Kıpçak kökenli Türk boylarında “kürek kemiği” ve “kumalak-taş” falı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-7 Mayıs 2003.

Kültürel etkileşim açısından on iki hayvanlı Türk takviminin yayılışı / Ufuk Tavkul. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 5-8 Mayıs 2004.

Kafkasya'nın hassas etnik dengelerinde yeni bir tehdit unsuru: “Kazaklar” / Ufuk Tavkul. Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya'nın Yeri ve Önemi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İstanbul, 30 Kasım 2004.

Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Dağılımı ve Etkileşim Alanları / Ufuk Tavkul. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi. Ankara, 11-13 Mayıs 2005.

Kitaplar

Kafkasya dağlılarında hayat ve kültür. Karaçay-Malkar Türklerinde sosyo-ekonomik yapı ve değişme üzerine bir inceleme / Ufuk Tavkul. - İstanbul: Ötüken, 1993.

Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü / Ufuk Tavkul.-Ankara:Türk Dil Kurumu, 2000.

Karaçay-Malkar Atasözleri / Ufuk Tavkul.-Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.

Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya / Ufuk Tavkul.-İstanbul: Ötüken, 2002.

Karaçay-Balkarlar. Tarih, Toplum ve Kültür / derleyen Ufuk Tavkul.-Ankara:, KaraM, 2003.

Karaçay-Malkar Destanları / Ufuk Tavkul.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004.

 


TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora:

Kıyal KAMÇIBEKOVA, Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.

Hülya GÖKÇE, İdil Ural Sahasında Ceditleşme Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.

Yüksek Lisans:

 

 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr