Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Ç A Ğ D A Ş...T Ü R K...L E H Ç E L E R İ...V E...E D E B İ Y A T L A R I...B Ö L Ü M Ü
Kişiler

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
PK. 110, TR- 06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 08
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: ceritoglu@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 13:30-14:30

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi ve Yeri: 1971 – Kozan / ADANA

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  Trakya Üniversitesi 1992
Y. Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  / Türk Dili  Trakya Üniversitesi 1994
Doktora  Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Dili Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1998  

 

 

 

 

Akademik Görev Unvan, Yer ve Yılları:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör. Trakya Üniversitesi 1993-1997
Öğr. Gör. Kommersiyalık İnstitut - Kırgızistan 1995-1996
Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1997-2002
Yrd.Doç.Dr. Balıkesir Üniversitesi 2002-2003
Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi 2003-2013
Yrd.Doç.Dr. Abay Pedagoji Üniversitesi - Kazakistan 2003-2004
Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi 2013-2014
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi 2014 -

 

 

 

 

 

 

İdari Görevleri
2003 - 2004, Abay Pedagoji Üniversitesi, Doğu Dilleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı.
2004 - 2014, Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı.
2009 - 2011, Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı.
2013-2014, Gaziantep Üniversitesi,  Türk Dili Bölümü Başkanlığı.

YAYINLAR ve FAALİYETLER

1. Tezler
1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı: Türkiye Türkçesiyle Mukayeseli Kazak Türkçesinde Fiil Çekimi, Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU.

1.2. Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışmanı: Kırgız Türkçesinin Şekil Bilgisi, Yard. Doç. Dr. Vahit TÜRK.

2. Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler
2.1. Telif Kitap
2.1.1. Ceritoğlu, Murat (2012), Kırgız Türkçesinin Söz Dizimi, İstanbul: Kesit.
2.2. Çeviri Kitap
2.2.1. Ahanov, Kaken (2008).  Dil Biliminin Esasları (Akt. Murat Ceritoğlu), Ankara: TDK.

2.3. Editörlü Kitapta Bölüm
2.3.1. Ceritoğlu, Murat (2011). Kıpçak Türkçesinin Oluşumu ve Ses Bilgisi, (Ed. Prof. Dr. Vahit Türk - Prof. Dr. Erdoğan Boz),  XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Dili, 174-193, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
2.3.2. Ceritoğlu, Murat (2011). Kıpçak Türkçesi Şekil Bilgisi, (Ed. Prof. Dr. Vahit Türk - Prof. Dr. Erdoğan Boz),  XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Dili, 194-215, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

3. Makaleler
3.1. Ceritoğlu, Murat (2000). “Aalı Tokombayev ve Kanduu Cıldar Manzumesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 129, s. 225-236.
3.2. Ceritoğlu, Murat (2003) , "Kırgız Türkçesindeki Edatların Yanaştıkları Sözlere Göre Sınıflandırılması ve İşlevleri", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 143, 169-188.
3.3. Ceritoğlu, Murat (2005). Ana Dili, Milli Düşünce Biçimi ve Milli Benlik, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, 223-226.
3.4. Ceritoğlu, Murat (2010), Dil Bilgisi Yöntemlerinden Yer Düzeni ve Türkçede Yer Düzeni Yönteminin Kullanımı, Dil Araştırmaları, Sayı 7, 125-129.
3.5. Ceritoğlu, Murat (2011), Türkiye Türkçesindeki Çok Görevli Eklerin Tespiti ve Sınıflandırması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 1239-1248.
3.6. Ceritoğlu, Murat (2012), “20. Yüzyıl Başlarında Milliyetçi Kazak Aydınlanması Kişiler, Yayın Organları ve Siyasi Parti”, Türkiz, Sayı: 17, 185-198.
3.7. Ceritoğlu, Murat (2013), “Necmettin Hacıeminoğlu Hoca’nın Fikir Dünyası”, Türkiz, Sayı: 19, 69-76.
3.8. Ceritoğlu, Murat (2013), Er- ve Bol- Ana Yardımcı Eylemleriyle Oluşturulan Birleşik Eylemlerin Kılınışı Üzerine, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 4 (Aralık 2013), 153-164.
3.9. Ceritoğlu, Murat (2014), Dönüşlülük Zamiri ve Kırgız Türkçesindeki Kullanımı Üzerine, Turkish Studies, Vol. 9/3, Winter 2014, 351-364.
3.10. Ceritoğlu, Murat (2015), İsmail Gaspıralı’nın Yazılarında Kazaklar, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014), ss. 294-312.
3.11. Ceritoğlu, Murat (2017), Akımet Baytursınulının Élib-Biy (Cana Kural) Adlı Eseri İle Çağdaş Kazak Türkçesi Yazı Dilinde Sesçil Farklılığa Sahip Ortak Biçim Birimlerin Değerlendirilmesi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (Eylül 2016), ss. 199-216.
3.12. Ceritoğlu, Murat (2018), Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerindeki Öge Dizimleri ve Bu Öge Dizimlerinin Sıklık Dağılımları, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Journal Of Humanities, VIII/2 (2018), ss. 201-221.
3.13. Ceritoğlu, Murat (2018), Ölçünlü Kazakça İçin Kabul Edilen Kazak Latin Alfabesi ve Yazımı Üzerine Düşünceler, Yeni Türkiye 101, Türk Dili Özel Sayısı III, ss. 412-420.
3.14. Ceritoğlu, Murat (2018), Өлшемді Қазақ Тілі Үшін Қабылданған Қазақ Латын Әліпбиі Және Жазу Туралы Пікірлер, Хабаршысы, No 1 (73), ss. 69-75
3.15. Ceritoğlu, Murat (2019), Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Koşaçlar Ve Dil İlişkisine Bağlı Olarak Koşaçların Konumu, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (Aralık 2018), ss. 541-556.

4. Bildiriler
4.1. Ceritoğlu, Murat (2000). Repressiya Kurbanı Bir Kırgız Aydını KASIM TINISTANOV, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu 31 Mayıs-02 Haziran 2000, Balıkesir.
4.2. Ceritoğlu, Murat (2004). Kırgız Tilindegi Şılavlar Jöninde, S. Amanjolov jéne Kazirgi Kazak Filologiyasınıñ Özekti Méseleleri, ss. 322-334, Almatı, Kazakistan.
4.3. Ceritoğlu, Murat (2006). Zero Endings in The Tatar Language / Nulevoe Okonçanie v Tatarskom Yazıke, Preservation and Development of Native Languages in Multinational States: Problems and Perspectives. International Scientific Conference (June 23-24, 2006, Kazan - Tataristan): Articles and Texts, ss. 137-138, Kazan, Tataristan, Rusya.
4.4. Ceritoğlu, Murat (2007). Kırgızcada Ünsüz Uyumu Dışında Kalan Ek Biçim Birimlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Kazakstan Men Türkiyanıñ Ortak Médeni Kundılıktarı Attı Halıkaralık Gılımiy-Teoriyalık Konferanstiyanıñ Materialdarı, ss. 142-144, Almatı, Kazakistan.
4.5. Ceritoğlu, Murat (2008). Eskender Fazıl’ın Şiirlerinde “Özne”, Uluslararası II. Türkoloji Kongresi Bildirileri, ss. 630-635, Kırım, Ukrayna.
4.6. Ceritoğlu, Murat (2008). Kırgız Türkçesindeki Eklerde Eş Seslilik, Uluslararası VI. Türk Dili Kurultayı Bildirileri, ss. 863-878, Ankara, Türkiye.
4.7. Ceritoğlu, Murat (2014). Cümle Dışı Unsur Üzerine, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Ekim-2014, I. Cilt, ss. 499-506, Elazığ, Türkiye.
4.8. Ceritoğlu, Murat (2016), Dil İlişkileri Bağlamında Codex Cumanicus'ta "Kim, Neçik, Kaçan, Kayda" Sözleri, Uluslararası Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 537-552, Calalabad, Kırgızistan
4.9. Ceritoğlu, Murat (2017), 1580 Tarihinde Kıpçak Türkçesine Tercüme Edilip Ermeni Kökenli Harflerle Yazılan Zebur’daki *Ka/*Ka(N) Soru Zamirinin Çekimli Biçimleri Veya Türevleriyle Kurulan Seçilmiş Kopya Söz Dizimsel Yapılar, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 57-79, Antalya, Türkiye
4.10. Ceritoğlu, Murat (2018), Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerinde Ögelerinin Konumu, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 469-490, Çanakkale, Türkiye.
 

5. Tanıtma
5.1. Ceritoğlu, Murat (2009), Ü. Sübhanberdina Aykap, S. Devitov, Kazak Entsiklopediyası, Bas Redaktsiyası, Almatı, 1995, 366, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 19 Güz-2005, 111-115.

6. Çeviri Makale
6.1. Mukinov K. (2001), El Yazma Eserler Hazinesi, (Çev. Murat Ceritoğlu), Tarih-Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S: 2001/5-173 (Mayıs 2001), 28-31.

7. Konferans-Panel-TV
7.1. “Nevruzu Yaşayan Türkler”, Türk Ocağı Gaziantep Şubesi, Gaziantep, 23 Mart 2005.
7.2. Geçmişten Günümüze Türk Dili, Halep Üniversitesi, Halep, 30 Kasım 2008.
7.3. Türk Dilinin Dünü ve Bugünü, Bir Düşünce Grubu, Gaziantep, 26 Nisan 2010.
7.4. Türk Dilinin Kullanımı ve Dilde Yozlaşma, Anadolu Düşünce Grubu, Gaziantep, 5 Nisan 2013.
7.5. Vefatının 100. Yılında İsmail Gaspıralı: İdealleri, İşleri Ve Tavsiyeleri, Gaziantep Üniversitesi, 26 Mart 2014.

7.6. Saken Seyfullin’i Anma Toplantısı, TÜRKSOY, Ankara, 26 Aralık 2014.
7.7. Ortak Dil, Ortak Kültür, TRTAVAZ, 12 Ocak 2015.

8. Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri
8.1. Elif Gültekin, Nehcü'l-Feradis'te Yardımcı Sözler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
8.2. Adem Gök,  Bahaeddin Özkişi’nin “Sokakta” Adlı Eserinin Cümle Bilgisi İncelemesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
8.3. Sema Nur Göktepe İnan, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalât-ı Sûfiyane” Adlı Eserinin İsmail Bin Mikail Tarafından Yapılan Türkçe Çevirisinin Transkripsiyonu ve Cümle Bilgisi İncelemesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
8.4. Gülşah Parlak, Yavuz Bülent Bakiler’in “Seninle” Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
8.5. Tuğba Yumrutaş, Kambar Batır Destanı Metin Dizin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
8.6. Ergül Ünal, Reşadiye ve Yöresi Ağızları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
8.7. Ceren Gögebakan, Yavuz Bülent Bakiler’in “Duvak” Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı,  Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
8.8. Nur İncetahtacı, Kutadgu Bilig’de Alıntı Sözlerin İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
8.9. Ayşe Yıldız Köroğlu, Kutadgu Bilig’de İsim Tamlamalarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
8.10. Emine Soyyiğit, Karkamış Ağzı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.  
8.11. Mutlu Demir, Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Çekim Edatları ile Bağlama Edatları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
8.12. H. Şeyma Kocakerim, Gaziantep Şahinbey Ağzı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
8.13. İclal Şeker, Aalı Tokombayev’in Kanduu Cıldar Adlı Manzumesinde Edatlar, 2014.
8.14. Madina Moldaşeva, Codex Cumanicus ile Çağdaş Kazak Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Karşılaştırmalı Sesçil İncelemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
8.15. Dursun Ünüvar, Başkurt Türkçesinde Ettirgen Çatı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

9. Dersleri

9.1. Lisans Dersleri
Güz
Türk Dil Bilimine Giriş
Kazak Türkçesi V
Kazak Türkçesi VII
Türk Dil İlişkileri
Kıpçak Diyalekt Alanı
Kazak Türkçesi Sözlü Yazılı Anlatım I

Bahar
Türk Dil Bilimi
Kazak Türkçesi VI
Kıpçak Dil İlişkileri
Kazak Türkçesi Sözlü Yazılı Anlatım II
Kuzey Batı (Kıpçak) Türk Halk Edebiyatı
Çağdaş Kazak Edebiyatı

9.2. Yüksek Lisans Dersleri
18-20. Yüzyıl Başı Kıpçak Sahası Yazılı Kaynakları I-II
Türk Dilinin Söz Dizimi I-II

9.3. Doktora Dersleri
Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Söz Dizimi

 

 

 


Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr