Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Melek Erdem
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: 0.312.310 32 80 –17 10
Faks: 0.312.310 57 13

E-posta: erdem@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri:
Pazartesi 15.30-16.00
Çarşamba 15.30-16.00

 

 


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1987 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dil Bilimi Anabilim Dalından mezun oldu. Türk Dil Kurumunda uzman olarak 3 yıl görev yaptı. 1990'da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünce verilen Araştırma Teknikleri Seminerine katıldı. Kitab-ı Güzide adlı tezi ile 1992'de yüksek lisansını tamamladı. 1994'te Türkmenistan'da Azadi Adındaki Türkmen Devlet Diller ve Edebiyatları Enstitüsün'de 6 ay öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1995'te Moskova Devlet Üniversitesinde bir aylık Rusça eğitimine katıldı. 1998'de Dede Korkut Türkmenistan Varyantları adlı tezi ile doktor oldu. Hâlen Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında öğretim üyesidir.


AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkan Yardımcısı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Öğrenci Danışmanı
Socrates-Erasmus Bölüm Koordinatörü

DİĞER GÖREVLER:

KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi Yardımcı Editörlüğü
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Journal of Modern Turkish Studies; ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği
Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY)

GBT203 Azerbaycan Türkçesi III
GBT204 Azerbaycan Türkçesi IV
GBT206 Oğuz Dil İlişkileri
ÇTL 303 Türk Halk Edebiyatı
GBT305 Azerbaycan Türkçesi V
GBT311 Halaç Türkleri ve Dilleri
GBT302 Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı
GBT304 Azerbaycan Türkçesi VI
ÇTL 401 Türk Dilinin Söz Varlığı
ÇTL408 Türk Anlam Bilimi
GBT402 Azerbaycan Diyalektolojisi
GBT404 Azerbaycan Halk Edebiyatı
GBT406 Azerbaycan Araştırmaları

 

İLGİ VE ARAŞTIRMA ALANLARI:

Türkmen Türkçesi, Oğuz Araştırmaları, Kültürel Dil bilimi, Semantik,
Leksikoloji, Fonksiyonel Gramer, Stilistik, retorik; Oğuz grubu destan geleneği

YER ALDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ:

Türkiye Türkçesi Sözlükleri
, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Projesi,
Kitab-ı Güzide Adlı Eserin Tarayıcısı , 2001.

(Uluslar arası) Türk Projesi, Yeni Türkiye, “Türkmen Halk Edebiyatında Destan
Geleneği” Adlı Yazının Yazarı , 2002. (Türkler, 19. c., 878-884).

(Uluslar arası) Türk Projesi, Yeni Türkiye, Berdi Sarıyev, “Yeni Türkmen Edebiyatı”
Adlı Yazının Türkiye Türkçesine Aktarıcısı , 2002. (Türkler, 19. c., 849-859).


YAYINLAR

Kitaplar:

1.
Erdem, Melek, Türkmen Türkçesinde Metaforlar , Ankara: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi:6, (ISSN: 1303-1767), Kozan Ofset Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti., 2003. XII+315s. (ISBN 975-7430-30-7).

Makaleler:

1.
“Ata Rahmanov”, Kırım, 3/11, 28-32 (1995).

2. “Türkmen Bagşılık Mektepleri”, Türkoloji Dergisi, 12/1, 275-285 (1997).

3. “Seyitnazar Seydi”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Dergisi, 38/1-2, 501-525 (1998).

4. “Türkmenistan'daki Dede Korkut Destanlarının Türkmen Şuurunun Yaratılmasındaki Rolü”, Kök Araştırmalar, I/2, 149-159 (Güz 1999).

5. “Türkmen Şairi Kemine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 9, 71-94 (Bahar 2000).

6. “Türkmen Türkçesinde Akrabalık Terimleri Üzerine”, Kök Araştırmalar, II/1, 187-204 (Bahar 2000).

7. “Türkmen Türkçesi Ağızlarında Olumlu Şimdiki Zaman Kullanımı”, Bilig, 14/Yaz 2000, 55-73 (2000).

8. “Türkmenlerde Tire-Tayfa Kavramları”, Kök Araştırmalar, III/2, 87-105 (Güz 2001).

9. “Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği”, Türkler, 19. c., 878-884, Ankara 2002.

10. “Mağrupi'nin şiirlerinde metonimi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 2004, 1(1): 55-63 (2004).

11. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Eş Anlamlılık (Synonymy)”, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Ankara 2004, 147-162.


Bildiriler:

1.
“Kültürel Dil Bilimi ve Türkmen Türkçesinde Deyim Aktarmaları (Metaphor) Üzerine”, Uluslar arası 4. Türk Dil Kurultayı'na sunulan tebliğ (25-29 Eylül 2000), Çeşme, İzmir.

2. “Türkmen Türkçesinde Hareket Fiillerinin “İstem”e Göre Anlam Değişmeleri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu (5-7 Mayıs 2003), Ankara.

3. “Türkmenlerde Nevruz”, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyasında Nevruz Paneli , (21 Mart 2003) Ankara (Baskıda).

4. “Türkmen Türkçesinde Mental Fiillerin “İstem”e Göre Anlam Değişmeleri”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı (20-26 Eylül 2004), c. 1, Ankara 2004, 939-949.

5. “Türkmen Türkçesinde Alt Anlamlılık (Hyponymy)”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002 Bildiriler 8-10 Mayıs 2002 , Yay. Haz.: F.Sema Barutcu Özönder, Melek Erdem, Gülsüm Killi, G. Selcan Sağlık, 63-73 (2004).

6. “Türkmen Türkçesinde Sıfat Fiillerin Perifrastik Kullanımları”, II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu (24 - 26 Mayıs 2004), Ankara.

7. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu (4-7 Mayıs 2004), Ankara.

Diğer yayınlar :

1. “Gorkut Ata Türkiyede”, Watan, 83, 2 (1994), Aşgabat. (Türkmen Türkçesiyle)

2. “Türkmenistan Günleri”, Kırım, 3/9, 19-30 (1994).

3. “Cem Sultan'ın Türkçe Divanı” (Tanıtım Yazısı), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni , V/15, 51-53 (1990).

Çeviriler :

1. Berdi Sarıyev, “Yeni Türkmen Edebiyatı” , Türkler, Çev.: Melek Erdem,19, 849-859 (2002).

Konuşmalar:

21 Mayıs 2000 TRT Avrasya Türkiye'den Programı , “Dede Korkut Araştırmaları Çerçevesinde Türkmen Boyları”, Bölüm 26, Ankara.

6 Mayıs 2003 TRT Avrasya Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu (5-7 Mayıs 2003)'nun tanıtımı ile ilgili konuşma.


TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora

Gülsün MEHMET, Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı. 

Üfüg MEMMEDOVA, Azerbaycan Türkçesinde Gelecek Zaman Şekilleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Lazzat URAKOVA, Kazak Halk Edebiyatında Aytış Geleneği ve Jambıl'ın Aytışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans

Jazira OTIZBAYEVA, Kazak Yazar Dükenbay Dosjanov'un İpek Yolu Romanında Metaforlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

 


 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr