Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –12 85
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Çarşamba 13:30-15:30


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Türk Dili Kürsüsü'nü 1982 yılında bitirdi. 1983 yılında Prof.Dr. Zeynep Korkmaz'ın asistanı olarak aynı bölümün Yeni Türk Dili Anabilim Dalına girdi. 1988 yılında Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva Hikayesi başlıklı tezi ile doktorasını Prof.Dr. Mustafa Canpolat'ın danışmanlığında Eski Türk Dili alanında tamamladı. Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda 1988'de yardımcı doçent, 1990'da doçent oldu. Doktora öğrenciliği yıllarından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Türk Dili Tarihi ve Eski Türkçe derslerini verdi. 1997 yılında kurucuları arasında olduğu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne profesör olarak atandı. 1998 yılında ise bu bölümün başkanı oldu.

Prof. Barutcu Özönder, 1983 yılında 100. Yıl Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nca seçilen “Nutuk'u İnceleme ve Redaksiyon Heyeti”nde Gençlik ve D.T.C.F. Temsilcisi oldu. 1990 - 1992 yılları arasında UNESCO Millî Komisyonu Genel Kurulu üyeliği yaptı; "Kültür İhtisas Komitesi”nde çalıştı. 1992 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Dil Kurumu asli üyesi seçildi, bu kurumun çeşitli bilimsel çalışmalarında yer aldı. 1992 - 1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı'nda (TİKA) “Dil ve Kültür Danışmanlığı” yaptı; burada bugün bazıları devlet projesi niteliği kazanan çeşitli dil, kültür ve eğitim projeleri hazırladı ve hayata geçirdi. Kazakistan-Türkiye Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluşu ile “Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklara mensup öğrencilerin yüksek öğretim programlarına yerleştirilmesi” çalışmalarında TİKA yetkilisi olarak yer aldı; son çalışmaya TİKA'dan ayrıldıktan sonra da katılmaya devam etti. 1996'da İç Moğolistan Üniversitesi (Höhhot) tarafından "Ziyaretçi Profesör" unvanı ile ödüllendirildi. Çeşitli yıllarda Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarında davetli hoca olarak Kök Türkçe, Eski Uygurca ve Altayistik dersleri verdi.

Prof. Barutcu Özönder halen Bölüm idari görevlerinin dışında, 1990 yılında kurduğu KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi (ISSN: 1303-1767) ve 2004 yılında kurduğu Modern Türklük Araştırmaları Dergisi'nin (ISSN: 1304-8015) editörlüğü ile 1999 yılından beri KÖKSAV 'ın Kök Araştırmalar (ISSN: 1302-292X) dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans

ÇTL105 Türk Dili Tarihi I (Z)
ÇTL109 Eski Türk Yazı Dili (S)
ÇTL104 Türk Dili Tarihi II (Z)
ÇTL203 Türk Dil İlişkileri (S)
ÇTL202 Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (Z)
ÇTL301 Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi (Z)
ÇTL407 Rus Oryantalizmi (Z)
ÇTL406 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (Z)Yüksek Lisans
04015001 Tarihî Gramer
04005002 Çağdaş Türk Lehçelerinin Tarihî Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi
04015004 Türk Dilinin Bugünkü Problemleri

Doktora
04016001 Türk Dilinin Bugünkü Problemleri ve Çözüm Yolları
04006033 Tatar-Başkurt Türk Ağızları I
04016069 Seminer (Uygur –Karluk Dil Alanı İncelemeleri I)
04016038 Tatar-Başkurt Türk Ağızları II
04006054 Seminer (Kıpçak Türk Dili Alanı İncelemeler II)ARAŞTIRMA ALANLARI: Eski Türkçe; Türk dilinin tarihi; dil değişmesi.

SEÇME YAYINLAR:

“Çankırı folklorunda yaşayan Şamanizm unsurları üzerine görüşler”, Milli Kültür , 3/2 (Temmuz 1981), 48-49.

“Çankırı folklorunda yaşayan Şamanizm unsurları üzerine görüşler: Eski Türk inanç sisteminde ağaç kültü ve Çankırı'da izleri”, Türk Dünyası Araştırmaları , 16, (Şubat 1982), 155-162

“Altaycada kelime başı /p/”, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 3/2, 1989, 1-40.

Sthiramati'nin Vasubandhu'nun Abhidharmakosasastra'sına yazdığı tefsirin ETü. tercümesi, Abidarim kıınlıg koşavarti şastirtakı çın kirtü yörüglerning kingürüsi'nden üç itigsizler. Giriş, Metin, Tercüme, Notlar, İndeks. Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 1, Ankara 1990, 183 s. + XXX Levha; 2. Baskı: TDK 1998.

Ali Şir Nevayi, Muhakemetü'l-lugateyn. TDK, Ankara 1996, 244+XVI.

“Türkler ne zaman bir millet idi? I. Ortak bir köken mitleri vardı: Bir dişi-kurttan türemişlerdi", KÖK Araştırmalar, I/2, Güz 1999, Ankara, 65-92.

“Eski Türk Çağı Kaya Yazıtları: I. Örük Yazıtı, II. Hangiday Yazıtı, III. Arhanan Yazıtı”, KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , C. II, S. 1, (Bahar 2000), ss. 121-133.

“Eski Türk Çağı Yazıtları: I. Açit Yazıtları I-II, II. Yamanı-Us Yazıtı”, KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , C. II, S. 1, (Güz 2000), ss. 147-153.

"Eski Türk Çağı Yazıtları: II. Karabalgasun Yazıtı" , KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , Cilt III, Sayı 1 (Bahar 2001), 179-184.

"Türkçe Enklitik Edatlar Üzerine: çI/çU", KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , Cilt III, Sayı 2 (Güz 2001), 75-86.

"Eski Türklerde dil ve edebiyat", TÜRKLER, C. 3, Ankara 2002, 481-501.

 


TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora:

Melek ERDEM, Dede Korkut Türkmenistan Varyantları. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 1998.

A. Melek ÖZYETGİN, Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, Fiil: Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 1999.

Erkin EMET, Doğu Türkistan Uygur Ağızları. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2000.

Gülsüm KİLLİ, Hakas Türkçesinin Ağızları, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2002.

Özen YAYLAGÜL, Türk Dilinde –sA(r)'lı Kuruluşlar (Tarihî – Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması). İnönü Ü, Sosyal Bilimler E, 2003.

Mağfiret KEMAL, Buddhist Türk Çevresi Eserlerinde Metafor. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2003.

Abdullah KÖK, Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v2). Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2004.

Filiz KILIÇ, Kırgız Türkçesinde Bilgi Kipliği: Delile Dayananların Diğer Bilgi Kiplikleriyle İlişkisi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2004.

Uuganbayar MYAGMARSÜREN, Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Fiil Zaman Şekilleri. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E, 2004.

Suat ÜNLÜ, Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r/7). Hacettepe Ü, Sosyal Bilimler E, 2004.

Bülen GÜL, Türk Tarım Terminolojisi. Hacettepe Ü, Sosyal Bilimler E, 2004.

Gönül ALİYEVA, SSCB Döneminde Azerbaycan'da Dil Planlaması. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 2005.

Terbiş BAASANCAV, Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Çatı. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 

Aierken AREZİ, Sarı Uygur Türkçesi, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.

Feride SAKHİPOVA, Kazak Türkçesinin Merkezî-Kuzey ve Doğu (Orta Jüz) Ağızları, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 

G. Selcan SAĞLIK, Türk Dilinde Karşıtlıklar, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.

Şahru PİLTEN, Türkçede Eş Anlamlılık. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 

Baktıgül KULAMSHAEVA, Manas Destanında Anlatı Zamanları. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 

Yüksek Lisans:

A. Melek ÖZYETGİN, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin). Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1993.

Gülsüm KİLLİ, Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1996.

Mağfiret KEMAL İdikut Mahkemesi Sözlüğü. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1997.

Filiz KILIÇ, Aral-Hazar Grubu Kıpçak Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1997.

Nadiye TUNA, İdil-Ural Kıpçak Türklüğü örneğinde Türk dünyası bilgi ve belgelerinin elektronik ortamda depolanması ve kavram dizininin hazırlanması meselesi, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1998.

Gülsün AKTEPE, Sarı Uygur Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1999.

Hülya GÖKÇE, Başkurt Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1999.

Elif Su AKDEMİR TEMİZYÜREK, İdil-Ural Türklerinde Alfabe ve İmla Hareketleri. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 1999. 

Şahru PİLTEN, Türkmen Türkçesinde Zaman. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E., 2001. 

Ziyafet EYVAZOVA, Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Basını. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E., 2002.  

Elvina ABDUVALİYEVA, Kırım Türkçesinin Ağızlarının Bugünkü Durumu. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 2004.

M. Rıza HEYET, 19. Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basın-Yayın Hayatı. Ankara Ü, Sosyal Bilimler E. 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr