Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Filiz Kılıç
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
PK. 110, TR-
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 13
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: kilic@humanity.ankara.edu.tr

fkilic@dialup.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 13:30-14:30


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yazında Alman hükümetinin vermiş olduğu bir DAAD bursu ile Leipzig Üniversitesi-Herder Enstitüsü'nde Almanca dil eğitimi gördü. 31 Ocak 1997 tarihinde yüksek lisansını tamamladı. 1997 yazında Moskova Devlet Üniversitesi bursu ile Moskova'da Rusça dil eğitimi aldı. Doktora tez konusu dilin konuşulduğu alanda (Kırgızistan'da) uzun süre bulunmasını gerektirdiğinden Ankara Üniversitesi araştırma görevliliğinden Ekim 1998'de ayrıldı; bu tarihten Mayıs 2001'e kadar yaklaşık üç yıl boyunca Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 15 Mayıs 2001 itibariyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde tekrar araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1 Ekim 2001- 31 Temmuz 2002 tarihleri arasında Alman hükümetinin verdiği DAAD yıllık araştırma bursu ile Mainz-Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde Prof. Dr. Lars Johanson danışmanlığında doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu. “Kırgız Türkçesinde Bilgi Kipliği: Delile Dayananların Diğer Bilgi Kiplikleriyle İlişkisi” adlı tezini 13 Ağustos 2004 tarihinde savunarak doktor unvanını aldı.


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Lisans Öğrenci Danışmanlığı


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY):
ARAŞTIRMA ALANLARI: Kırgız Türkçesi ve Edebiyatı, işlevsel gramer, sosyolinguistik, diyalektoloji


YAYINLAR:

“Küreselleşme ve Dil”, KÖK Araştırmalar , Bahar 1999, Cilt I, Sayı: 1 , s. 21-29.

“Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları”, 1552 ve Sonrası: Kazan'ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni , 15 Ekim 2002, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005.

“Prof.Dr. Salican Cigitov'la Kırgızistan'da Dil ve Alfabe Üzerine”, KÖK Araştırmalar , Bahar 2002, Cilt IV, Sayı: 1, s. 71-82.

“Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzı”, KÖK Araştırmalar , Bahar 2003, Cilt V, Sayı: 1. (baskıda)

“Kırgız Türkçesinde da Parçacığının Kiplik İşlevleri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2003, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 5-7 Mayıs 2003.

“Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Cilt 2, Sayı 1, Mart 2005, s. 68-113.

“Kırgızistan'da 125 Yıllık Hoşgörü: Dunganlar. Göçleri, Yaşamları, Dil Durumları”, X. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu , 4-6 Mayıs 2005, Ege Üniversitesi, İzmir.

“Kırgız Türkçesinde go Parçacığının Gösterici İşlevi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 7-11 Haziran 2005.

“Ein interessantes evidentiell-modal Merkmal im Kirgisischen”, 6. Deutschen Turkologenkonferenz , Frankfurt am Main, 23. - 26. Juli 2005.

 


 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr