Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Erdoğan Uygur
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: (+90) 505 368 30 97
Faks: 0.312.310 57 13

E-posta: uygur@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri:
Pazartesi 15.30-16.00
Çarşamba 15.30-16.00

 


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

18 Temmuz 1961’de Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. Liseden sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.  Ankara Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı olarak görev yapmaya başladı. 1993’te Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı’nda  “Néologisme en Turc et en Français” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2002’de Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı’nda “Cafer Cabbarlı’nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma” adlı teziyle de doktorasını tamamladı. 2006’dan başlayarak bu bölümde ders vermeye başladı. 2008’de doçent unvanını aldı. 30 Mayıs 2011 tarihinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’ne öğretim üyesi olarak ataması yapıldı. Çalışmaları 20. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı üzerine yoğunlaşmıştır.


AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER

Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Öğrenci Danışmanı

DİĞER GÖREVLER:
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Journal of Modern Turkish Studies; ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans:
ÇTL305 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar
ÇTL403 Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri
GBT308 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı
GBT405 Azerbaycan Cumhuriyeti
GBT406 Azerbaycan Araştırmaları
GBT409 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı: Nesir

Yüksek Lisans:
04015139 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Doktora:
4016111 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatı
4016213 Çağdaş Azerbaycan Türk Edebiyatında Akımlar
4016226 Azerbaycan Matbuatı

 

İLGİ VE ARAŞTIRMA ALANLARI:

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan matbuatı, seyahatnameler.


YAYINLARI

Kitapları :
Hüseyin Cavid, Edebî Faaliyetleri ve Topal Teymur Piyesi, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2004.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. “Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 3, sayı 2, s. 29-37, Haziran-2006.
2.  “Molla Nasreddin Dergisinde ‘Felyeton’lar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 3, sayı 3, s. 7-21, Eylül- 2006.
3. “ Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 4, sayı 4 , s. 53-64, Ocak 2008.
Bu makalenin “Molla Nasreddin ve Füyûzat Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları” başlığıyla  bildiri olarak sunulduğu sempozyum: Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım, Ankara, 2007 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü).
4. “Bahtiyar Vahabzade”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 6, sayı 1 , s. 153-157, Mart 2009.
5. “Azerbaycan Matbuatında Füyûzât Dergisi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-Journal of Modern Turkish Studies, cilt 7, sayı 2, s. 150-176, Haziran 2010.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
1. “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül, Ankara, 2004 (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığı). V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20-26 Eylül, TDK, s. 3063-3074, Ankara, 2004.
2. “Azerbaycan Edebiyatında Türk-Ermeni İlişkileri” (Poster Bildiri), I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 09-15 Nisan, İzmir, 2006 (Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü).
3.  “Jean Potocki ve Türkiye Seyahatnamesi”, Edebiyat ve Bilim-II, Uluslar arası Sempozyum, 31 Ekim-2 Kasım, Ankara, 2011 (Düzenleyen Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü). Littera “Edebiyat ve Bilim Özel Sayısı (Numéro spécial: ”Lettres et Sciences”), cilt 29, Ürün Yayınları, s. 263-272, Ankara, 2012.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. “Molière ve Ahundof Tiyatrosunda ‘Cimri’ Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara”, Türkoloji Dergisi, XVI. cilt, 2. sayı, s. 145-164, Ankara, 2003.
2. “Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt 12, no: 1, s. 129-132 (Mart-2004).
3. “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 8, sayı 1, s. 9-33, Ankara, Nisan- 2004.
4. “Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 9, sayı 1-2, s. 23-30, Ankara,  Nisan-Ağustos 2005.
5. “Celil Memmedguluzade’nin ‘Anamın Kitabı’ Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 9, sayı 3, s. 9-18, Ankara, Aralık- 2005.
6. “Mirze Feteli Ahundof’un Piyeslerinde Batıl İnanç Motifleri”,  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-Turkish Journal of Social Research, yıl 11, sayı 1, s. 59-68, Ankara, Nisan 2007.
7. “Memmed Seid Ordubadi’nin Böyük Guruluşda Piyesinde Sovyet Mefkûresi”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 5, sayı 9, s. 555-564, Ankara, Güz 2008.
8. “Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü”, Türk Yurdu, cilt 31, sayı 287, s. 156-159, Ankara,  2011.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.    “Molla Nasreddin ve Füyûzat Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım, Ankara, 2007 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü).
2. “Cafer Cabbarlı’nın Piyeslerinde Kadın”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008, 24-27 Haziran, Ankara, 2008 (Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü)

Yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler:
1.   “Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri”, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu, Elmi Axtarışlar XXIII, s. 9-15, Seda Neşriyyatı, Bakı, 2006.

Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler:
1.   “Türkçe Üzerine Birkaç Söz”, Türk Yurdu, cilt 13, sayı 76, s. 51, Ankara, 1993.
2.   “Fransa'da Bröton Milliyetçiliği”, Türk Yurdu Dergisi (Aralık 1995).
3.     “Toplumda ve Dilde Yabancılaşma”, Türk Yurdu, cilt 16, sayı 107, s. 44-48, Ankara, 1996.
4. “Fransa’da Etnik Diller ve Dil Bütünlüğü Üzerine Bir Araştırma”, Türk Yurdu, cilt 16, sayı 110, s. 58-59, Ankara, 1996.
5. “Perspective Générale de la Langue Française à l’Aube du III. Millénaire”, Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, sayı 58, s. 39-43, Ankara, 1997.
6. “XIX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının Genel Görüntüsü”, Türk Kültür Dergisi Azerbaycan, yıl 52, sayı 352, s. 16-25, Ankara, 2004.
7. “Üzeyir Hacıbeyli’nin ‘O Olmasın, Bu Olsun’ piyesinde Kadının Toplumdaki Yeri”, Türk Kültür Dergisi Azerbaycan, yıl 53, sayı 363, s. 31-35, Ankara, 2005.

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora

Zamina ZİYAYEVA, Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler E.

Yüksek Lisans

Hasibe COŞKUN ORHAN, Sosyalist Realist Edebi Akımının Azerbaycan’daki Uygulamaları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler E.


 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr