Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can Teziç
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –13 99
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: mctezic@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 15.00-16.00;
Çarşamba 15:00-16:00; Cuma 15:00-16:00

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

Eğitim:

Lisans: Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2002)

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları (2006)

Doktora: St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Sosyoloji Fakültesi, Sosyoloji Teorisi ve Tarihi Bölümü (2013)

Bildiği Diller: Türkçe, Rusça, İngilizce

Kazanmış Olduğu Burslar:

2004-2005 Eğtim Yılı Lipetsk Devlet Pedegoji Üniversitesi 10 Aylık Rus Dili Eğtim Bursu.

2008-2012 St. Petersburg Devlet Üniversitesi Soyoloji Fakültesi Doktora Bursu.

İlgi Alanları: Sibirya, Arktik Bölge, Primordialism, Etnogenez, Etnos Teori, Rusya Federasyonunda kimlik politikaları. 

Yayınları:

(Vak) İndeksinde Taranan Makaleleri:

????? ?. ??. ??????????????? ???????????? ???????????? ? ??????? ????? ?????? ? ?????? ????????????? // ??????? ?????-?????????????? ????????????. ????? 12. ??????????. ??????????. ??????????. ????? ?????????. 2011. ?????? 2. ?. 293-298.

????? ?. ??. ????? ?? ??????? «??????? ?????????» ???? ??????? ??????????? ???????????? «???????»? // ????????: ??????????, ??????????, ??????????. ?????????. 2012. ? 3. ?. 39-45.

????? ?. ??. ???????? ???????? ? ?? ???? ? ???????????? ????????????? ? ????????? ???????? ?????????? (????-????) ? 1921-1944 ??. // ????????, ?????, ????????. ??????????????. 2012. ? 4. ?. 131-134. 

????? ?. ??. National language as republican politic and the language preferences of the students in Republic of Tuva. // ????????, ?????, ????????. ????? ?????????.  2013. ? 1. ?. 138-143. 

????? ?. ??. ???????? ???????? ? ?? ???? ? ???????????? ????? ? ????????? ???? 1923-1938 ??. // ????????, ?????, ????????. ????? ????????? 2013. ? 2. ?. 131-134. 

????? ?. ??. ???????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ????? ?? ??????? ? ?????????? ???????. // ????????, ?????, ????????. ????? ?????????. 2013. ? 3. ?. 145-149. 

????? ?. ??. ???? ??????? ? ???????????? ?????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ?????????? ???????????? ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ? ????. // ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ????. ????-???. 2013. ? 1 (9).?. 151-158. 

????? ?. ??. ???????????? ??????????? ?????????? ????? ? ?????????????? ??????????????? (?? ??????? ??????? ? ????). // ??????? ?????????? ?????. ??????. 2013. ?1-2 (27-28) ?.259-269.     

????? ?. ??. ???????????? ??????? (?????????) ?????? ?????? ????? ????????????????? ??????????? «?????????????? ??????????????»  ????????, ?????, ????????. ????? ?????????. 2013. ? 4. ?.109-113.  

????? ?. ??. ???? ????????? ? ???????????? ???????????? ????????????, ????????? ? ???????????? ????????????? ?? ??????? ????????? ???? // ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ????. ????-???. 2015. ? 3 (19).?. 46-51. 

 

Diğer Ulusal ve Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

Teziç M.C. Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Dil ve Moğol Dil Sahası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 3.S 60-77.

Teziç M.C. 1900-1919 Yılları Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Grup Aidiyeti, Coğrafya ve Moğol Dünyası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 4.S 71-93.

Teziç M.C. Pan-Mongolizim ve Asyalılık Örneğinde Farklı Politik Akımlar ve Kullanılan Semboller// Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2014 Cilt 11, Sayı 3. S 7-25.

Teziç M.C. Evenklerin Toplumsal ve Siyasal Dönüşümü // Siberian Studies (SAD). 2014, 2(5), s.75-96.

Teziç M.C. Rusya Federasyonu’nda Vatan Olgusunun Kimlik İnşasındaki Yeri: Tuva Medyasına Yansıyan Konular // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2015 Cilt 12, Sayı 1. S 49-73.

Teziç M.C. Sibirya’da Etnosların ve Alt-Etnosların Oluşumunda Tunguz Soy Gruplarının Rolleri (Evenler, Dolganlar ve Geyik Yetiştiricisi Yakutlar) // ??????? ????????? ?????-?????. 2015 ? 4 (12). S. 21-35.

????? ?. ??. ????????? ??????, ?????????? ? Ethnicity? ??????? ????????? ?????? ? ?????? // ????? ???????????? ????. ?????. 2016, ? 2. S. 199-210.

Teziç M.C. Elbek-Dorji Rinçino ve Buryat-Moğol Milli Aydınlarının Düşün ve Siyasi Faaliyetlerinin Gelişimi // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2016 Cilt 13, Sayı 2. S 56-76. 

Teziç M.C.    Yu.V. Bromley’in Metodolojisinde Etnos Olgusunun Dikey ve Yatay Taksonomik Düzlemlerde İncelenişi  // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2017 Cilt 14, Sayı 1. S 185-205.

 

Katılmış Olduğu Konferanslar:

????? ?. ??. ???????? ???????? ?????????? ? ?.?. ??????? // ?.?. ??????? ? ??????????? ???????? ??????????. ???., 2009.   

????? ?. ??. «?????????????? ??????????????» ????????? – ???????????????? ???????????? ???????????? ?????. // ????????? ??????-???????????? ??????????? VIII ??????????? ??????.???. 15-16 ?????? 2012.

????? ?. ??.?????? –Halk- (?????) ??? ??????????? ?????????????? ??????????????

(????? ?????????? ????????????? ? ??????????? ?????????????) // ????????? ??????-???????????? ??????????? VIII ??????????? ??????. ???. 15-16 ?????? 2013.

????? ?. ??. ???? ???????? ? ???????????? ?????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ?????????? ???????????? ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ? ????. // IX ????????????? ??????????? «????????? ??????» ????? ???????????: ????????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ????????? ? ????????. ????? ???????????? ? ?????????? ????? ????? ???????? (???????????) ?????????? ???????? ????. ????? ?????????? ??????. ???. 28-30 ??????? 2013.

Teziç M.C. Transformasyon sonrası Tuva’da dil politikaları ve üniversite öğrencilerinin dil tercihleri // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 19-22 Kasım 2013.  

Teziç M.C. Uryanhay-Tuva’nın kaderinde sıradışı bir isim İ.G. Safyanov (Ekendey) (1875-1953) // I. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmları Sempozyumu. Niğde Üniversitesi. 18-21 Mart 2014.  

????? ?.??. ?????-?????????? ???????? ??????????? ???????? ? ???? ?  ????????? ?????// ????????? ??????-???????????? ??????????? IX ??????????? ??????. ???. 14-15 ?????? 2014.

Teziç M.C.   Eski Uygurlar Zamanında Tuva // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 17-19 Kasım 2014.  

????? ?.??.??????? ????????????? ????? ? ??????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?? ??????? ???? // ????????? ??????-???????????? ??????????? X ??????????? ??????. ???. 13-15 ?????? 2015

Teziç M.C.    20. Yüzyıl Buryat-Moğol Milliyetçi Aydınları // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi. 28-30 Aralık 2015.

????? ?.??. ????? ????-????????????? ????????????? ? ???????????? ???????????? ? ??????? //?????????? ??????????????? ??????????: ???????, ?????????????, ????? ? ??????? ????? (? 100-????? ???????? ???????????????? ???????? ????? ?.?. ????????????). 10-12 ?????? 2016.

????? ?.??. ???????? ???? ?????????? ????? ? ???????????? ?? ???????? ????????? ??????? ? ???? //?????? ? ???????? ????? ?????? ? ???????????? ??????????. ????????? ????????? ????????????? ?????????? ???????, ?????????, ??????? ?????????????? ???????????,  ????????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ????????. 27 29 ????????2017.

Teziç M.C. “1911-1944” Yılları Arasında Uluslar Arası Bir Mücadele Alanı Olarak Uryanhay – Tuva // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil  ve Tarih – Coğrafya Fakültesi. 23-26 Ekim 2017.

????? ?.??. ????? ? ?????? ??? ??????????? ?????????????–????? ??????? ?????????? ?? ???????? ??????? ? ???? // ????????????? ??????? ??????????? XI??????????? ?????? (? 100 – ????? ??????? ?????????). 9–11 ?????? 2017.    

 

Yazmış Olduğu Kitap Bölümleri:

Teziç M.C. Transformasyon sonrası Tuva’da dil politikaları ve üniversite öğrencilerinin dil tercihleri, (Yayına Hazırlayanlar: G. Killi Yılmaz, R.D. Sunçugaşev) Çağdaş Türkoloji Araştırmları, Ankara – Abakan 2014, S 170-176.

????? ?. ??. «?????????????? ??????????????» ??? ?????????-???????????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????????? // ??????????? ??????????????? ??????????? – ?? ?????? ? ????????. ??????? ??????? ?????? ?? ?????? II????????? ??????????????? ????? / ??? ???. ????. ?.?. ?????????. – ?????-?????????, 2012. ?. 261-271.

Kitap, Dergi, Makale Tanıtımları:

Vahtin N.V., Golovko Ye.V., Şvaytser P. Russkiye Starojili Sibiri: Sotsial’nıye i Simvoliçeskiye Aspektı Samosoznaniya,-M.: Novoye İzdatel’stvo, 2004. 292s. ISBN 5-98379-005-6 // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2015 Cilt 12, Sayı 3. S 112-122.


Kitapları:

????? ?. ??. ??????????????? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ? ???? ???????????? ????? ? ??????????????? ????????. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken Deutschland. 2013. (Yayımlanmış Doktora Tezi) 


Aktüel Dergilerde Yayımlanan Yazıları:

Teziç M.C. Kolonyalizm kıskacında bağımsızlık mücadelesi veren bir lider Ak Monguş Buyan Badırgı (1892-1932) // 21. Yüzyıl. Ekim 2013.

Teziç M.C. Tuvada bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin açılışı Salçak Kalbakhoryekoviç Toka (1901-1973) // 21. Yüzyıl. Ocak 2014.

Teziç M.C. Bilinmeyen Ülke Sibirya // 21. Yüzyıl. Şubat 2014.


Hazırlamış Olduğu Raporlar - E. Bültenler:

Teziç M.C. MillîSoru “No: 39”: Program Notları.http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/0403017_kok-hk-cantezic.pdf

Teziç M.C. Rusya Federasyonu’nda Anıtlar, Tarih ve Vatan Severlik: Kuzeyin Geyik Yetiştiricileri ve Tuvalar. http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/01092016_hk_cantezic.html

Teziç M.C. Tarihsel Planda Moğol Milliyetçiliği ve Günümüzde Yükselen Moğol Neo-Nazi Gençlik Hareketi.    http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/02092015_hk_cantezic.html

Teziç M.C. Putin’in Önündeki En Zor Sınav: “Rossiyanin (Rusya Milleti)”. http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya/2014/02/19/7439/putinin-onundeki-en-zor-sinav-rossiyanin-rusya-milleti

Teziç M.C. Soçi Kış Olimpiyatlarına Beş Kala Rus ve Dünya Basınından Farklı Yaklaşımlar. http://www.21yyte.org/tr/arastirma/sibirya/2014/02/05/7414/soci-kis-olimpiyatlarina-bes-kala-rus-ve-dunya-basinindan-farkli-yaklasimlar

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr