Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Ç A Ğ D A Ş...T Ü R K...L E H Ç E L E R İ...V E...E D E B İ Y A T L A R I...B Ö L Ü M Ü
Kişiler

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ayhan Çelikbay
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –13 10
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: acelikbay@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 11.00-12.00
Salı 11:00-12:00

Doç.Dr. Ayhan Çelikbay


ÖZGEÇMİŞ:

Akademik Kariyer ve Diğer Çalışmalar
08.07.1996  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı.
1996-1997   Ankara Üniversitesi TÖMER Tunalı Hilmi Şubesinde dizgici ve sonradan editör olarak çalıştı.
1997  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı.
Aralık-1997-Ocak 1998 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Araştırma Merkezinde  uzman kadrosunda kısa süreli çalıştı.
13.02. 1998-25.01.2001 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak uzman kadrosunda çalıştı.
03.11.2000 “Göroğlinin Tugilişi Destanı-Özbek Varyantı (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Ek)” adlı yüksek lisans tezini savunarak Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında “Bilim Uzmanı” unvanını aldı.
26.01.2001-14.08.2003  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinde fakülte sekreteri kadrosunda çalıştı.
15.08.2003-05.06.2007 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümünde öğretim görevlisi kadrosunda çalıştı.
27.06.2005 “Molla Nizâmü’d-Din Âhunum, Hikmet-i Nizâmü’d-dîn (Cilt: I, 1b –198b  Varakları Arası, İnceleme-Metin-Dizin)” adlı doktora tezini savunarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalında “Doktor” unvanını aldı.
06.06.2007-29.01.2010 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümünde yardımcı doçent kadrosunda çalıştı.
Ekim-2007-Ocak-2010 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulunda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Ocak 2010-Eylül 2011 Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent kadrosunda çalıştı.
Eylül 2011-Ağustos 2012 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Mütercim-Tercümanlık Bölümünde yardımcı doçent (Misafir Öğretim Üyesi) kadrosunda çalıştı.

Ekim-2011-Ağustos 2012
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı olarak çalıştı.
Eylül 2011 - Ağustos 2012 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Eylül 2012-Ocak 2013 Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent kadrosunda çalıştı.
23.01. 2013-Eylül 2014 Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde yardımcı doçent kadrosunda çalıştı.
Şubat 2014-Eylül 2014 Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Mart 2014-Eylül 2014 Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı yaptı.
Ekim 2014- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı.
27 Nisan 2015 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bilim alanında Doçent unvanı aldı.


ARAŞTIRMA ALANLARI: Türkistan Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, halk edebiyatı, kültürü


YAYINLAR:

TEZLER

Doktora:
Çelikbay, Ayhan, Molla Nizâmü’d-Din Âhunum, Hikmet-i Nizâmü’d-dîn (Cilt: I, 1b –198b  Varakları Arası, İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Önal KAYA, Bişkek, 2005.

Yüksek Lisans:
Çelikbay, Ayhan, Göroğlinin Tugilişi Destanı-Özbek Varyantı (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Ek), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışmanlar: Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV, Yard. Doç. Dr. Önal KAYA, Ankara, 2000.

KİTAPLAR
Abdulla KAHHAR, Muhabbat (Sevda), KTMÜ Yayınları, Bişkek 2001.
Açıklamalı Eğitim Terimleri Sözlüğü, Kırgızca-Türkçe-Rusça-İngilizce (Taalim-Tarbiya Terminderinin Çeçmeleme Sözdügü, Kırgızça-Türkçö-Orusça-Anglisçe, KTMÜ Yayınları: 26, Sözlük Dizisi: 1, Bişkek 2002, 516 s. (Müfit Kömleksiz, Akmatali Alimbekov, Ayhan Çelikbay).
N. Veselovskiy, Kırgız Anlatmalarında Rusların Türkistan Ülkesindeki Fetihleri, Giriş, Metin, Aktarma, Notlar, Dizin, Tıpkıbasım (Hazırlayan: Ayhan ÇELİKBAY), Karadeniz Dergi Yayınları No: 11, SAGE Yayıncılık: Ankara 2014, IX+334 s.

ÇEVİRİ KİTAPLAR
ZİYAYEV, H. (2007). Türkistan’da Rus Hakimiyetine Karşı Mücadele (Çeviren: Ayhan Çelikbay). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, X+ 454 s.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
(2006) “Yeni Uygur Türkçesindeki Ses Hadiselerine Art Zamanlı Bir Bakış”, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi (15),Bişkek, s. 107-129.
(2010) “Yeni Uygur Türkçesinde yat- ve tur- Tasvir Fiillerinin Bildirme Kiplerinde Ekleşmesi Üzerine”, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi (24),Bişkek, s. 43-64.
(2011) “Molla Nizamüddin Ahunum ve Hikmet-i Nizamü’d-din Adlı Eseri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 135-144. s. DOI:10.1501/MTAD.8.2011.2.25.
(2011) “Çağdaş Türk Lehçelerinde Bir Tekrar Fiili Yapma Eki: -GILA- / -KILA-“, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, (21), s. 73-86.
(2013) “N. Veselovskiy'nin Kırgız Anlatmalarında Rusların Türkistan Ülkesindeki Fetihleri Adlı Eseri Üzerine”, Karadeniz, Yıl 5, Sayı 17, s. 94-119.
(2013) “Yeni Uygur Türkçesinde Bir Enklitik Edatı: ze”, Turkish Studies, Volume 8/9 Summer, p. 977-987, Ankara-Turkey, s. 977-987.DOI: 10.7827/TurkishStudies.4881.
(2015) “Batır Can Hoca Nur Muhammed Batır Oğlının Kıssası Hakkında”,Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Eylül 2015, s. 43-76.   DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.27

POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYIMLANAN MAKALELER
(1997) “Türkiyeli Âlimlerin Araştırmaları Işığı Altında Alî-Şîr Nevâyî”,A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi (13), Ankara, s. 48-50. AKTARMA  VE ÇEVİRİ MAKALELER

ÖZBEK TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN AKTARMALAR
TAŞMUHAMEDOV, B.O. ve başk., “Aral Denizi’nin Ekolojik Sistemini ve Biyolojik Verimliliğini Tekrar Eski Duru­muna Getirme Projesi”, Avrasya Etüdleri, Ankara Yaz-1995, s. 63-68.
HOCAYEV, T.,   “Özbekler” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Kırım Dergisi,  Ankara Ocak-Şubat-Mart 1996, s. 39-40.
KOZİYEV, T., “Medeniyet, Tarihimizin Aynasıdır” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi (9), Ankara 1996, s. 81-83.
KUÇKARTAYEV, İ., “Abdulla Kahhar’ın İfadeleri Netleştirme Çalışmaları” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi (10), Ankara 1996, 72-77.
MEHMANOV, O., “Özbek Dilinde Bir Günlük Zaman Dilimi Kısımlarını İfade Eden Sözler” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi (11),  Ankara 1997, s. 28-32.
ARİF, A. “Ruhlär Jängi - Ruhların Savaşı” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (11), Ankara 1997, s. 38-42 (Muhittin GÜMÜŞ ile birlikte).
AVAZOV, N., “Mahmud Hoca Behbudî ve Türkistan” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (12), Ankara 1997, 60-63.
ABDURRAHMANOV, A., “Nevâyî’nin Yaratıcılığının Cihanşümul Ehemmiyeti” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 7-10.
YOLDAŞEV, İ., “Alî-Şîr Nevâyî’nin “Muhakemetü’l Lugateyn” İsimli Eseri Hakkında” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 21-23.
MUHAMMED, N., “Nevâyîname, “Anqanı Mähräm Qıldıñız...” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 24-29.
AŞİRBAYEV, S., “Alî-Şîr Nevâyî’nin Mensur Eserlerinde Ara Sözler ve Ek İbareler” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 35-38.
MİRZARAHİMOVA, M., “Alî-Şîr Nevâyî ve Şiirciliği” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 42-43.
MUHAMMED, N., “Öz Vucudıñğa Täfäkkür Äyläğıl...”, Nevâyî ve Tasavvuf Mevzusuna Dair Çizgiler” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 51-59.
AVAZOV, N., “Alî-Şîr Nevâyî ve Abdurauf Fitrat” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 60-61.
İSHAKOV, Y., “Nevâyî ve Özbek Şiirciliğindeki Üslûbî Yönelmeler” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 82-88.
MUHAMMED, N., “Nevâyî Okuyuculuğu”(Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 89-91.
SULAYMANOVA, F., “Nevâyi’nin Yeni Bulunan Şiirleri” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (13), Ankara 1997, s. 92-94.
DAVRAN, H., “Emir Timur’un Pirleri” (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (15), Ankara 1997, s.  25-37.
SADİKOVA, N., “Sandığa Kapatılan Gerçek (Akt.: Ayhan Çelikbay),  A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (16), Ankara 1997, s. 29-32.
TOYÇİBAYEV, B., “Dil Biliminde Yeni Teoriler Yaratan Türkler” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara 1997, s.  (16), 39-43.
RASULOV, R., “Özbek Tilidägi Biologik Halät Fe’llerining Mä’nå Tüzilişi” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (11), Ankara 1997, s. 33-37.
FİTRAT, A., “Dilimiz” (Akt.: Ayhan Çelikbay), KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (1), Bişkek 2001, s. 241-244.

UYGUR TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN AKTARMALAR
RAHMAN, A., “Tarihten Günümüze Doğu Türkistan’da Nevruz Kutlamaları” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, Ankara Mart 1995, s. 10-14 (Erkin EMET ile birlikte).
RAHMAN, A., “Divanü Lügati-t Türk”ten Şaman Dinine Bakış” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, Ankara Mart 1996, s. 66-71 (Erkin EMET ile birlikte).
RAHMAN, A. “Nevâyî ve Uygur On İki Makamı” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi (13), Ankara 1997, s. 44-47.
TAKLIMAKANLI, A.P., “Uygur Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimeler Hakkında” (Akt.: Ayhan Çelikbay), A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, (19), Ankara 1998, s. 29-34.

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN AKTARMALAR
CİGİTOV, S., “Çağdaşlaşmada Atatürk Modeli (Akt.: Ayhan Çelikbay), KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (1), Bişkek 2001, s. 245-250.
CİGİTOV, S., “Cengiz Aytmatov Edebiyat Meydanında Yeni Yeni Boy Gösterdiğinde” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Cengiz Aytmatov, Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan, KTMÜ Yayınları: 57, Tanıtım Kitapları Dizisi: 3, Bişkek 2004, s. 3-60.
ASANALİYEV, K., “Cengiz Aytmatov’un Edebiyat Adamlığı Devri” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Cengiz Aytmatov, Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan, KTMÜ Yayınları: 57, Tanıtım Kitapları Dizisi: 3, Bişkek 2004, s. 61-82.
CİGİTOV, S., “Çağdaşlaşmada Atatürk Modeli” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Salican Cigitov ve Dünyası. KTMÜ Yayınları: 78, Tanıtım Kitapları Dizisi: 4, Bişkek 2006, s. 217-221.
CİGİTOV, S. “Cengiz Aytmatov Edebiyat Dünyasında Boy Gösteriyor” (Akt.: Ayhan Çelikbay), Salican Cigitov ve Dünyası, KTMÜ Yayınları: 78, Tanıtım Kitapları Dizisi: 4 : Bişkek 2006, 155-205.

RUS DİLİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN TERCÜMELER
YEMELYANOV, N.V.,“Yakut Atasözleri ve Deyimlerinin Kökeni” (Çev.: Ayhan Çelikbay), KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (2), Bişkek 2001, s. 354-379.
AYTMATOV, C.,“Gazeteci Dzyuyo” (Çev.: Ayhan Çelikbay), Cengiz Aytmatov, Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan, KTMÜ Yayınları: 57, Tanıtım Kitapları Dizisi: 3, Bişkek 2004, s. 205-211.
KONONOV, A.N.,“SSCB’deki Türk Filolojisi (1917-1967)” (Çev.: Ayhan Çelikbay), KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Süreli Yayınlar Dizisi:16, Türkoloji Özel Sayısı, II. Kitap, Bişkek 2004, s. 153-181.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER
(2002) Türk Tilderindegi Ofitsialduu İş Kagazdarının Koldonuluşu Cönünde [Türk Lehçelerinde Resmî Yazışma Evrakının Kullanılışı Hakkında]”, Kırgız Respublikasının İlimder Uluttuk Akademiyası, Til İlimi İnstitutu, Kasım Tınıstan Uulunun 100 Cıldık Maarekesine Arnalgan El Aralık İlimiy-Teoriyalık Konferentsiyanın Materialdarı) [Kırgız Cumhuriyeti İlimler Akademisi, Dil Bilimi Enstitüsü, Kasım Tınıstanov-XX. Yüzyılın Büyük İnsanı (Kasım Tınıstan uulu’nun 100. Yılı Dolayısıyla Düzenlenen Uluslar Arası Bilimsel ve Teorik Konferans’ın Malzemeleri)],  Bişkek 2002, s. 175-180.
(2007) “Yeni Uygur Türkçesinde Yeterlik Fiili”, III. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi-Küreselleşme ve Türk Uygarlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi, Bişkek 2007, s. 411-424.
(2011) “Lehçeler Arası Aktarmalar: +KI Aitlik Eki Örneği (Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Temelinde)”
IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi. Ankara Üniversitesi TÖMER&Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, 12-14 Mayıs 2011 Bişkek.
(2014) “Kartlis Tshovreba’da (Gürcistan Tarihi’nde) Geçen Uygur ~ Ugur Etnonimi Üzerine”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, “Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya”, 17-19 Kasım 2014 Ankara’da bildiri olarak sunulmuştur.

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ TEZLER
Yüksek Lisans
Leyla BABATÜRK, Almatı Bölgesinde Yaşayan Ahıska Türklerinin Ağzı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2008.
Adem ÇAYAN, Molla Yoldaş Hılvetî, Mevlûdü’n-Nebî ‘Aleyhi’s-selâm (İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2009.
Meder SALİEV, Coodarbeşim Destanı (İnceleme- Metin-Çeviri-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2009.

HAKEMLİKLER/EDİTÖR YARDIMCILIĞI
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 16 (Hakemlik).
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17 (Hakemlik).
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21 (Editör Yardımcısı).
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Hakemlik)
Karadeniz, Yıl 5, Sayı 18 (Hakemlik).
Karadeniz, Yıl 5, Sayı 19 (Hakemlik).
Turkish Studies, Volume 10/4 Winter 2015 (Hakemlik).

ARAŞTIRMA PROJELERİ
Projede Görev Alma
Asım Arı, Akmatali Alimbekov. Kırgızstandın Bilim Berüü Sisteması cana Anın Problemaları, Bişkek, 2007-The Education System of Kyrgyz Republic and Its Problems,  Bishkek 2007.

ALDIĞI ÖDÜLLER
Ödülün Adı: Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Milli Devlet Dili Komisyonu, Kırgızistan’ın Geleceği Devlet Dilinde Adlı Diploma Verilme Sebebi: “Devlet dilinin geliştirilmesine ve değerinin yükseltilmesine yaptığı büyük katkı için” Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Devlet Dili Komisyonu Başkanı Taşboo CUMAGULOV tarafından 24 Eylül 2009 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenen Kırgız Tili Mayramı adlı etkinlik sırasında verilmiştir.

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr