10 Mayıs 2006, Çarşamba, Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina, İkinci Kat)

 

10.00-10.30       Açış Konuşmaları

                        F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Bölüm Başkanı)

                        Necdet ADABAĞ, Prof.Dr. (Dekan)

                        Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr.  

 

10.30-11.00       Esin KÂHYA, Prof.Dr. (Ankara Ü) “Bilim Tarihi Penceresinden Türklerde “bilim” ve “bilimsellik”

11.00-11.30       M. Cihat ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Hacettepe Ü) “Türk - İran İlişkilerinin Bir Tahlili”

11.30-12.00       Sadık ERDAŞ, Dr. (Hacettepe Ü)  “70. Yılında Montrö: Türk Boğazlarında Güncel Sorunlar”

12.00-12.30       İbrahim MARAŞ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü) “Rusya’nın İslâm politikası ve Türkiye””

 

12.30-14.00       Öğle Arası

 

14.00-14.30       Seyfettin ERŞAHİN, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Batı Oryantalizminin İslâm Peygamberine İndirgemeci Bakışı”

14.30-15.00       İbrahim SARIÇAM, Prof.Dr. (Ankara Ü) “Batı Oryantalizminin İslâm Peygamberine Fenomenolojik Bakışı”

15.00-15.30       Saime Selenga GÖKGÖZ, Yrd.Doç.Dr. (Hacettepe Ü) “Rus Oryantalizminde İslâm Peygamberine Dair Kavramsallaştırmalar”

15.30-16.00       Celal METİN, Dr. (Hacettepe Ü) “İlk Türk Oryantalisti Halil Halid (1869-1931)”

 

16.00-16.30       Ara

                        “Türkmen Takıları” Tanıtımı

                        Tanıtanlar: Doç.Dr. Berdi SARIYEV – Dr. Farzad MARJANİ

 

16.30-17.00       Fahri ATASOY, Dr. (Kültür B) “Soros Vakfı ve Orta Asya Cumhuriyetleri”

17.00-17.30       Ertan EFEGİL, Yrd.Doç.Dr. (Beykent Ü) “Orta Asya’da Otoriter / Anayasal – Patronaj Rejimler ve Bölge Güvenliğine Etkileri”

17.30-18.00       Neziha MUSAOĞLU, Yrd.Doç.Dr. (Beykent Ü) “Renkli Devrimler Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinin Demokratik Dönüşüm Sürecini Etkileyen Faktörler”

18.00-18.30      .Abdullah GÜNDOĞDU, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Türk Jeopolitiği”

 

             11 Mayıs 2006, Perşembe, Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina, İkinci Kat)

 

09.30-10.00       Özen YAYLAGÜL, Yrd.Doç.Dr. (On Dokuz Mayıs Ü)  “Türkiye Türkçesinde Duygusal Tepki Fiilleri”

10.00-10.30       Seyitnazar ARNAZAROV, Doç.Dr. (Gazi Ü) “Türkmen ve Türkiye Türkçesinin kesmek’le İlgili Ortak Fiillerin Anlam Farklılıkları Üzerine”

10.30-11.00       Ertuğrul YAMAN, Yrd.Doç.Dr. (Gazi Ü) “Türkistan’dan Türkiye’ye Söz Köprüleri”

 

11.00-11.30       Ara

 

11.30-12.00       Berdi SARIYEV, Doç.Dr. (Ankara Ü) “M. Geldiyev G. Alparov’un Dil Sapaklığı Üzerine Düşünceler”

12.00-12.30       Ferhat TAMİR, Yrd.Doç.Dr. (Gazi Ü) “Kazak Alfabesi ve İmlâsının Tespiti”

 

12.30-14.00       Öğle arası

 

14.00-14.30       Durmuş ARIK, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Çuvaşlarda Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar”

14.30-15.00       Jale DEMİRCİ, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Irak Türkmenlerinde Doğumla İlgili İnanış ve Uygulamalar”

15.00-15.30       Gülzura CUMAKUNOVA, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Kırgız Türkçesinde Akrabalık Terimleri: Evliliğe Dayalı Akrabalık Terimleri”

15.30-16.00       Ufuk TAVKUL, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Kafkas Nart Destanlarında “At” Motifi”

 

 

16.00-16.30       Ara

“Uygur Takıları” Tanıtımı

                        Tanıtanlar: Yrd.Doç.Dr. Erkin EMET – Abdullah TURSUN

                              

16.30-17.00       Fatma AÇIK, Dr. (Gazi Ü) “Yaş Türkistan Dergisinde Edebî Bağımsızlık”

17.00-17.30       Gülsüm KİLLİ, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü) “İlya Topoyev’in Hikâyelerinde “Hakas” İmajı”

17.30-18.00       Erkin EMET, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü) “Uygur Türklerinde Fıkra”

18.00-18.30       Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr. (Ankara Ü) “Çağdaş Bulgarcada Türkçe Unsurlar”

 

             12 Mayıs 2006, Cuma, Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina, İkinci Kat)

 

09.30-10.00       Aynur Öz ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)  “Özbek ve Türkiye Türkçesinde Emir- Seslenme Ünlemleri”

10.00-10.30       Eyüp BACANLI, Dr. (Denizli) “Altay Türkçesinde İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi”

10.30-11.00       Figen Güner DİLEK, Dr. (Gazi Ü) “19. Yüzyıldan Günümüze Çalkandı Ağzı”

 

 

11:00-11:30       Ara

 

11.30-12.00       Filiz KILIÇ, Dr. (Ankara Ü)  “Kırgız Türkçesinde Henüz Gerçekleşmemiş Olay Anlatan -A elek Üzerine”

12.00-12.30       Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU, Dr. (İstanbul)  “Radyal Kategori ve Türkçe Yol Kavramının Radyal Yapısı”

 

12:30-14:00       Öğle arası

 

14.00-14.30       Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof.Dr. (Gazi Ü) “Oğuzname’nin Yapısı ve Kronolojisi”

14.30-15.00       Ferruh AĞCA, Dr. (Hacettepe Ü) “Budist ve Maniheist Çevre Türkçe Metinlerin Tarihlendirilmesi Üzerine Görüşler”

15.00-15.30       Bülent GÜL, Dr. (Hacettpe Ü) “Türk – Mongol Ad Verme Geleneği”

15.30-16.00       Terbiş BAASANJAV (Ankara Ü) “Türk ve Mongol Dillerinde Çatı, Çatı İşleyişi ve Sorunları”

 

 

16.00-16.30       Ara

“Karaçay-Malkar Takıları” Tanıtımı

                        Tanıtanlar: Doç.Dr. Ufuk TAVKUL – Ufuk TUZMAN

 

16.30-17.00       Gülşen Seyhan ALIŞIK, Doç.Dr. (Marmara Ü) “Müzekkīr-i Ahbāb’a Göre ‘Abdulazîz Han’ın Yaşamı ve Çağatayca Gazeli”

17.00-17.30       Tanju Oral SEYHAN, Doç.Dr. (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü) “Çağatayca İki Zafername Tercümesinde Kullanılan Ölçü Birimleri”

17.30-18.00       Suat ÜNLÜ, Yrd.Doç.Dr. (Uludağ Ü) “Türkçe Kur’an Tercümelerinde “peygamber”

18.00-18.30       F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Ankara Ü) “Türkçede Buddhizm’in Mesellerine Bir Örnek: Saddharmapuõıarīka Sūtra’nın 3. Bölümündeki YANAN EV Meseli”

 

 

             13 Mayıs 2006, Cumartesi, Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina, İkinci Kat)

 

09:30-10:00       Bilge Özkan NALBANT, Dr. (Pamukkale Ü) “Ali Şir Nevayi’nin Eserlerinde Geçen Boy Adları Üzerine”

10:00-10:30       Leyla TAGIZADE, Doç.Dr. (ODTÜ) “Gürcü Kaynaklarında Türk Yer Adları”

10:30-11:00       Üçler BULDUK, Doç.Dr. (Ankara Ü) “Atalık Gazi Yakup Bey ve Yakub-Nâmeler”

 

11:00-11:30       Ara

 

11:30-12:00       Sabire ARIK, Dr. (Ankara Ü) “Polonya-Litvanya Tatar Türkleri (Lipkalar)”

12:00-12:30       Çetin PEKACAR, Doç.Dr. (Gazi Ü) "Kumuk Türklerinin Atasözleri"

 

12:30-14:00       Öğle arası

 

14:00-14:30       Naciye YILDIZ, Doç.Dr. (Gazi Ü) “Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy”

14:30-15:00       M. Rıza HEYET, (Ankara Ü) "Halacistan Notları"

15:00-15:30       Muhtar KUTLU, Doç.Dr. (Ankara Ü) "Altay Şamanizminde Bir Ayinin Etnofotografisi"

 

15:30-16:00       Ara

16.00-16.30      Erdal ESER, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü) “Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları Üzerine Bir Deneme”

16.30-17.00      Turgay YAZAR, Dr. (Hacettepe Ü) “Ani Ören Yeri: Bir Etkileşim Örneği”

17.00-17.30      Nusret ÇAM, Prof. Dr. (Ankara Ü) “Güney Kazakistan Müzelerinde Bulunan Türk-İslâm Eserleri”

17.30-18.00      Nejat DİYARBEKİRLİ, Prof.Dr. (İstanbul) “Doğu Türkistan, Uygur Eli Seyahat Notları”

 

 

18:00-19:30       ÇTAS 2006 Kapanış Şöleni

                        Manas Destanı

İcra:

Manasçı: Nurlan ŞERİMBEKOV

Dansçı: Meerim RISPAKOVA

Komuzcu:Tumar MIRZALİYEVA

                                  

ÇTAS 2006 Pastası Kesimi