Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005

07-11 Haziran 2005, Ankara

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ç A Ğ D A Ş   T Ü R K   L E H Ç E L E R İ   V E   E D E B İ Y A T L A R I    B Ö L Ü M Ü

 

Muzaffer Göker Salonu Salonu

06100 Sıhhiye – Ankara

 

             7 Haziran 2005, Salı

 

10.00-11.00       Açış Konuşmaları

 

11.00-11.30       Prof.Dr. Füsun ARSAVA (Ankara Ü) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hukukî statüsü”

11.30-12.00       Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER, (Hacettepe Ü) “Türk Cumhuriyetleri arasında nasıl bir işbirliği?”

12.00-12.30       Prof.Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Kırıkkale Ü) “Rusya’nın Orta Asya politikasındaki son gelişmeler”

 

12.30-14.00       Öğle Arası

 

14.00-14.30       Yrd.Doç.Dr. Ertan EFEGİL (Çankaya Ü) “Bush Doktrini’nin Ortadoğu ve Orta Asya’ya yansımaları”

14.30-15.00       Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nur TEKMEN (Ankara Ü) “Sovyet Sonrası dönemde Japonya - Türk Cumhuriyetleri ilişkileri”

15.00-15.30       Doç.Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Ü) “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde dine dönüş sürecinde İslâmiyet’e dair bilgi kaynakları: Özbekistan örneğinde”

 

15.30-16.00       Ara

 

16.00-16.30       Doç.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Ü) “Kazakistan’da ve Özbekistan’da kurucu kimlik olarak tarih”

16.30-17.00       Dr. Fahri ATASOY (Ankara) “Bilişim teknolojilerinin toplumsal dönüşüme etkileri bağlamında çağdaş Türk toplumları”

17.00-17.30       Yrd.Doç.Dr. Fahri TEMİZYÜREK, (Gazi Ü) “Son gelişmeler ışığında dünyada Türkiye Türkçesi öğretimi”

 

 

 

 

             8 Haziran 2005, Çarşamba

 

09.30-10.00       Doç.Dr. Seyit SERTÇELİK (Ankara Ü) “’St. Petersburg Ermeni Cemiyeti’ temsilcilerinin 1912 tarihli İstanbul Gezisi Raporu üzerine”

10:00-10:30       Doç.Dr. Birsen KARACA (Ankara Ü) “Türk ve Ermeni edebiyatlarında imge karşılaştırması”

10.30-11.00       Dr. Hayati BEŞİRLİ (Hacettepe Ü) “Türkler ve Türk kültürüne bakış açısıyla Arnold Toynbee”

 

11.00-11.30       Ara

 

11.30-12.00       Doç.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK (Marmara Ü) “Azerbaycan’da dil ve kimlik adlandırması üzerine”

12.00-12.30       Doç.Dr. Leyla TAGIZADE (ODTÜ) “Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatı ve Sovyet Azerbaycan edebiyatı”

 

12.30-14.00       Öğle arası

 

14.00-14.30       Yrd.Doç.Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Ü) “Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Malûmat dergisi”

14.30-15.00       Dr. Gönül ALİYEVA  (Ankara) “Azerbaycan’da Yeni Dönem basınının kurucusu Hasan Bey Zerdabî (18421907) ve Ekinçi gazetesi”

15.00-15.30       Yrd.Doç.Dr. Kenan BİLİCİ (Ankara Ü) “Asya’da ‘Zaman ve Mekân’: Yeni fırsatlar, perspektifler”

 

15.30-16.00       Ara

 

16:00-16:30       Dr. Erdal ESER (Cumhuriyet Ü) “Türk sanatında biçim değiştirme: Bir Sivas örneği”

16:30-17:00       Yrd.Doç.Dr. Rüstem BOZER (Ankara Ü) “Kırgızistan’da Türk mimarî araştırmaları”

17:00-17:30       Prof.Dr. Bozkurt ERSOY (Ege Ü) “Kırım’da Türk mimarî araştırmaları”

17:30-18:00       Prof.Dr. İnci Kuyulu ERSOY (Ege Ü) “Mimarî ve süsleme özellikleriyle Hansaray (Kırım-Bahçesaray)”

 

 

 

             9 Haziran 2005, Perşembe

 

09:30-10:00       Doç.Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Ü) “Kazak destanlarında nesnel dünya”

10:00-10:30       Doç.Dr. Jale DEMİRCİ (Ankara Ü)  “Kerkük Türklerinde ‘kargışlar’”

10:30-11:00       Yrd.Doç.Dr. Aynur Öz ÖZCAN (Ankara Ü) “Bitkilerle ilgili Özbek atasözleri”

 

11:00-11:30       Ara

 

11:30-12:00       Dr. Durmuş ARIK (Ankara Ü) “Çuvaşların dinî inanışları üzerine”

12:00-12:30       Dr. Erdal AKSOY (Hacettepe Ü) “Safranbolu Yörük köyünün sosyal yapısı”

 

12:30-14:00       Öğle arası

 

14:00-14:30       Doç.Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Ü) “Türkmen ad biliminin botanik gücü”

14:30-15:00       Doç.Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Ü) “Türk yazı dillerinin karşılıklı sözlüklerinin hazırlanmasına dair görüşler: Türkiye Türkçesi  - Kırgız Türkçesi örneğinde”

15:00-15:30       Prof.Dr. Ülkü Çelik ŞAVK (Hacettepe Ü) “Karakalpak dilbilim terim bilimi ve terimleri üzerine”

 

15:30-16:00       Ara

 

16.00-16.30       Doç.Dr. Çetin PEKACAR (Gazi Ü) “Kumuk Türkçesinin söz varlığı üzerine”

16.30-17.00       Yrd.Doç.Dr. Özen YAYLAGÜL (Ondokuz Mayıs Ü) “Malatya ağzındaki Kıpçak Türkçesi unsurları”

17.00-17.30       Yrd.Doç.Dr. Gülsüm KİLLİ (Ankara Ü) “Saha Cumhuriyeti’nde dil durumu ve Saha Türkçesinin konumu”

17:30-18:00       Yrd.Doç.Dr. Erkin EMET (Ankara Ü) “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’a uyguladığı dil ve eğitim politikası”

 

 

 

             10 Haziran 2005, Cuma

 

09:30-10:00       Prof.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (Ankara Ü) “Balkan dilleri üzerinden Macarcaya geçmiş Türkçe sözcükler”

10:00-10:30       Doç.Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Ü) “Çerkes (Adige) dilinde Bulgar Türkçesi alıntı sözcükler üzerine”

10:30-11:00       Dr. Bülent GÜL (Hacettepe Ü) “Türk-Mongol ortak tarım terminolojisi üzerine”

 

11:00-11:30       Ara

 

11:30-12:00       Doç.Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Ü) “Saha Türkçesindeki Rusça alıntı kelimeler”

12:00-12:30       Yrd.Doç.Dr. Ekrem ARIKOĞLU (Gazi Ü) “Tuva Türkçesinde Moğolca unsurlar”

 

12:30-14:00       Öğle arası

 

14:00-14:30       Doç.Dr. Nurettin DEMİR  (Başkent Ü) “Çekimli Fiil+Yardımcı Fiil (baktım kaldım) şeklinde kurulan birleşik fiiller”

14:30-15:00       Dr. Filiz KILIÇ (Ankara Ü) “Kırgız Türkçesinde go parçacığının gösterici işlevi”

15:00-15:30       Doç.Dr. Seyitnazar ERNAZAROV (Gazi Ü) “Türkmen Türkçesinde isimlerden fiil yapan +ar-/+er-, +r- eki üzerine”

 

15:30-16:00       Ara

 

16:00-16:30       Dr. Mağfiret KEMAL, (İstanbul) “Eski Türkçe Buddhist metinlerde “görme” metaforları”

16:30-17:00       Dr. Suat ÜNLÜ (Niğde Ü) “TİEM 73 Karahanlı Türkçesi Kur’an Tercümesi’ne göre Esma-i Hüsna”

17:00-17:30       Dr. Vefa  NALBANT (Ankara Ü) “Divanu Lugati’t-Türk temelinde Kâşgarlı Mahmud’un ‘İsim’ Bilgisi”

17:30-18:00       G. Selcan SAĞLIK (Ankara Ü) “Türk dilinde yön gösterenler: Aşağı:Yukarı

 

 

 

              11 Haziran 2005, Cumartesi

 

09:30-10:00       Doç.Dr. Deniz ABİK (Çukurova Ü) “Sufî Allahyar ve Seb‘atu’l-‘Âcizîn’i: 18. Yüzyıl Doğu Türk edebî

dilinde mahallîleşme eğilimleri üzerine”

10:00-10:30       Doç.Dr. Üçler BULDUK  (Ankara Ü) “Türkistan’dan satış senedi örnekleri: Mülkiyet, ideoloji ve dil”

10:30-11:00       Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ (Hacettepe Ü) “Stalin döneminde İdil-Ural’da millî elit tasfiyesi ve Sultan Galiyev Mirası”

 

11:00-11:30       Ara

 

11:30-12:00       Yrd.Doç.Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Ankara Ü) “Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi araştırmaları açısından önemi”

12:00-12:30       Doç.Dr. Derya ÖRS (Ankara Ü) “Türkoloji araştırmalarında Fars dilinin yeri”

 

 

12:30-14:00       Öğle arası

 

14:00-14:30       Yard.Doç.Dr. Sema ORSOY (Kocaeli Ü) “Sui hanedanı döneminde Çin’in Türkistan politikası”

14:30-15:00       Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Ü) “Tes yazıtındaki Uygur lideri Buzuk meselesi”

15:30-16:00       Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü) “Eski Türk yazıt kolofonlarının dil ve tarih araştırmaları açısından değeri”

 

16:00-17:30       ÇTAS 2005 Kapanış Şöleni

                                   Dutar ve Kopuz Dinletisi

   İcra: Serdar HUDAYNAZAROV (Dutar)

           Vefa BERDİYEV (Kopuz)

                                   ÇTAS 2005 Pastası Kesimi

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr