Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002

Ankara, 8-10 Mayıs 2002

 

Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Muzaffer Göker Salonu Salonu

06100 Sıhhiye – Ankara

   
8 Mayıs 2002 Çarşamba
   
10.00-11.00

Açılış Konuşması

Prof.Dr. Necdet ADABAĞ

(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı)

 

Açılış bildirisi

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Üniversitesi)

Türkiye'de ve dünyada çağdaş Türklük bilgisi araştırmalarının kurumlaşması

   

11.00-11.30

Prof.Dr. Mehman MUSAOĞLU (Ankara Üniversitesi-Azerbaycan)

Ortak ata sözlerimizin sözdizimsel-metinbilimsel özellikleri

11.30-12.00

Doç.Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi-Türkmenistan)

Türkçe ve satranç: Ortak kurallar üzerine

12.00-12.30

Dr. Aynur ÖZ (Ankara Üniversitesi)

Özbek Türkçesi edebî dilinde fiillerde olumsuzluk kategorisi

   

12.30-14.00

Öğle Arası

   

14.00-14.30

Doç.Dr. Seyitnazar ERNAZAROV (Gazi Üniversitesi-Türkmenistan)

Türkmen ve Türkiye Türkçesinde bazı ortak adların anlam farklılıkları üzerine

14.30-15.00

Yard.Doç.Dr. Melek ERDEM (Ankara Üniversitesi)

Türkmen Türkçesinde alt-anlamlılık

15.00-15.30

Doç.Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Üniversitesi-Kırgızistan)

Kırgız Türkçesinin tarihsel aşamaları üzerine düşünceler

   

15.30-16.00

Ara

   

16.00-16.30

Doç.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi)

Tarihsel ve çağdaş Fin-Ugor - Türk dil alanları

16.30-17.00

Yard.Doç. Uuganbayar MYAGMARSÜREN (Ankara Üniv.- MHC)

Güneydoğu Sibirya Türk lehçelerinde Moğolca unsurlar

17.00-17.30

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi)

Tarihsel ve modern Türklük alanlarında ‘keşik’

   
9 Mayıs 2002 Perşembe
   

9.30-10.00

Doç.Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Saha – Türk destanı Olongxo

10.00-10.30

Yard.Doç. Erkin ARIZ (Pekin Milliyetler Üniversitesi-Çin)

Sarı Uygur Türklerinde Gesar destanı üzerine

10.30-11.00

Dr. Ufuk TAVKUL (Başbakanlık-Devlet Arşivleri)

Kafkas Nart destanları üzerine bir motif incelemesi: Nart Örüzmek’in doğuşu

   

11.00-11.30

Ara

   

11.30-12.00

Doç.Dr. Margarita KUNGAA (Ankara Üniversitesi-Tuva)

Tuva kam alkışları

12.00-12.30

Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi)

Uygur Türklerinde bilmece

   

12.30-14.00

Öğle Arası

   

14.00-14.30

Yard.Doç.Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Üniversitesi)

Türk destanlarında birinci ağızdan sözler

14.30-15.00

Dr. Gülsüm KİLLİ (Ankara Üniversitesi)

Hakas Türklerinde kod kaydırımı

15.00-15.30

Dr. Maria STAMOVA (Moldova-Gagauz Yeri)

Çokdillilik açısından Gagauz Türkleri

   

15.30-16.00

Ara

   

16.00-16.30

Dr. A. Melek ÖZYETGİN (Ankara Üniversitesi)

Wu-t’i-ch’ing-wên: Cing sülâlesi dönemine ait bir sözlük

16.30-17.00

Dr. Varis ABDURAHMAN (Gazi Üniversitesi)

Türk yer adları üzerine (Çin kaynaklarına göre)

17.00-17.30

Dr. Yonca ANZERLİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Karamanlılar, Urumlar ve Gagauzlar arasında tarihsel ve sosyo-kültürel bağlar var mıdır?

 
10 Mayıs 2002 Cuma
   

9.30-10.00

Prof.Dr.Hüseyin BAĞCI (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Küreselleşme, güvenlik ve Türk dünyası

10.00-10.30

Doç.Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Türkiye’nin Türk dünyasına yönelik faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme

10.30-11.00

Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER (Hacettepe Üniversitesi)

«Türkiye-Türkistan Hattı» üzerinde metodolojik değerlendirme

   

11.00-11.30

Ara

   

11.30-12.00

Prof.Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Çankaya Üniversitesi)

Karabağ problemi ve Türkiye

12.00-12.30

12.00-12.30 Dr. Havva KÖK (Başbakanlık)

Türk Cumhuriyetlerinin jeopolitik ve jeostratejik önemi

   

12.30-14.00

Öğle Arası

   

14.00-14.30

Dr. Nuraniye EKREM (ASAM)

Çin ve Türkiye ilişkilerinde Doğu Türkistan

14.30-15.00

Prof.Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)

Türk medeniyeti ve Türk medeniyet düzenleri

15.00-15.30

Doç.Dr. Leyla TAGIZADE (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

20. yüzyıl Rusyasında etnogenez teorileri ve bu temelde «Türk etnogenezi»

   

15.30-16.00

Ara

   

16.00-16.30

Dr. Erdal AKSOY (Hacettepe Üniversitesi)

«Günümüzdeki Tataristan’ın sosyo-kültürel yapısı 2001 alan araştırması»  sonuçları

16.30-17.00

Dr. Turgay YAZAR (Hacettepe Üniversitesi)

Türk sanatında «kozmik eksen»

17.00-17.30

Yard.Doç.Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi)

Kırgızistan Sonköl arkeolojik kazı ve araştırmaları

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr