Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

 

 

Bölümümüz Anabilim Dallarında çift anadal ve yan dal programları her bir anabilim dalının öğretilen Türk dil türlerine bağlı olarak ayrı programlar halinde hazırlanmıştır; her bir anabilim dalında yan  dal programı 32 kredi/saat ve çift anadal programı 65 kredi/saattir. Bölümümüz Yan Dal ve Çift Anadal programlarına alınacak öğrenci sayısı 2005-2006 ÖY için 1 (bir) Yandal, 1 (bir) Çift Anadal olarak belirlenmiştir.

 

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMLARI

 

YD I. Güney Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

1. Türkmen Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

2. Azerbaycan Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

 

 
YD II. Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Leh. ve Edebiyatları AD

1. Özbek Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

2. UygurTürkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

 

 

YD III. Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

1. Kazak/Kırgız Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

2. Tatar/Başkurt Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

3. Kafkas Kıpçak Türk Lehçeleri Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

 

 

YD IV. Kuzey-Doğu (Saha-Tuva-Hakas-Altay) Türk Leh. ve Edeb. A

1. Hakas/Altay Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

2. Saha/Tuva Türkçesi Yan Dal Programı

32 Kredi/Saat

 

 

 

 

 

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

 
 
ÇD I. Güney Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

1. Türkmen Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

2. Azerbaycan Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

 

 
ÇD II. Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Leh. ve Edebiyatları AD

1. Özbek Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

2. UygurTürkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

 

 

ÇD III. Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

1. Kazak/Kırgız Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

2. Tatar/Başkurt Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

3. Kafkas Kıpçak Türk Lehçeleri Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

 

 

ÇD IV. Kuzey-Doğu (Saha-Tuva-Hakas-Altay) Türk Leh. ve Edeb. AD

1. Hakas/Altay Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

2. Saha/Tuva Türkçesi Çift Anadal Programı

65 Kredi/Saat

 

 

YAN DAL PROGRAMI ŞARTLARI

 

1.       Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programı dışında sertifika almak amacıyla baş vurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “yan dal”dır.

2.       Açılmasına karar verilen yan dal programları öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.

3.       Yan dal programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, öğrenci işerine dilekçeyle başvurur.

4.       Öğrencinin başvurduğu döneme kadar almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

5.       Öğrencinin bir çift ana dal veya bir yan dal programına kayıt yaptırmamış olması gerekmektedir.

6.       Öğrenci, yan dal lisans programına, kendi ana dal lisans programının en erken 3., en geç 6. dönemin başında başvurabilir.

7.       Öğrencinin başvuru sırasında kendi ana dal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 2.5 olması gerekir.

8.       Başvurusu kabul edilen öğrenci, kendi ana dal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında en az 18 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bölümümüz her bir Anabilim dalında  8 yarı yılda toplam 184 ulusal kredi (240 ECTS) ile öğrenci mezun olabilmektedir. Her Anabilim Dalımızda her bir dil türü merkezli iki ayrı yan dal programı hazırlanmıştır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı anabilim dalları programlarını yan dal olarak seçen bir öğrencinin diploma almaya hak kazanması için her bir Türk dil türü ağırlıklı olarak hazırlanan anabilim dalları yan dal programlarından birini tercih etmeleri ve seçilen yan dal programındaki 32 kredi/saatlik dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

9.       Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.

10.   Öğrencinin yan dal programındaki durumu kendi ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez. Yan dal programını tamamlayamasa bile kendi ana dalından mezun olup diplomasını alabilir.

11.   Yan dal programını bitirmede, öğrencinin kendi ana dal programındaki not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bunun altına düşen öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Ana dalından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.

12.   Kendi ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden fakat yan dal programını bitiremeyen öğrencilere bir dönem ek süre tanınır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir.

13.   Yan dal programını kendi isteğiyle bırakan öğrenci aynı/başka yan dal programına kayıt yaptıramaz.

14.   Yan dal programını bırakan öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

15.   Yan dal programından iki yarı yıl üst üste kalan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

 

ÇİFT ANA DAL PROGRAM ŞARTLARI

1.       Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programı dışında öğrencinin devam etme hakkını kazandığı ikinci lisans programı “ikinci ana dal”dır.

2.       Açılmasına karar verilen ikinci ana dal programları öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.

3.       Çift ana dal programına kabul edilecek öğrenci sayısı programın o öğretim yılı aldığı 1. sınıf 1. yarı yıl ana dal öğrenci sayısının %20’sini geçmez.

4.       Çift ana dal programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, öğrenci işerine dilekçeyle başvurur.

5.       Öğrencinin başvurduğu döneme kadar almış olduğu lisans programındaki tüm  dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

6.       Öğrencinin başka bir çift ana dal veya bir yan dal programına kayıt yaptırmamış olması gerekmektedir.

7.       Öğrenci, çift ana dal lisans programına, kendi ana dal lisans programının en erken 3., en geç 5. dönemin başında başvurabilir.

8.       Öğrencinin başvuru sırasında kendi ana dal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 3.0 olması ve kendi ana dalında başarı sıralamasında ilk %20 içinde yer alması gerekir. 

9.       Çift ana dal programında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı anabilim dalları programlarını ikinci ana dal olarak seçen bir öğrencinin diploma almaya hak kazanması için her bir Türk dil türü ağırlıklı olarak hazırlanan anabilim dalları çift ana dal programlarından birini tercih etmeleri ve seçilen çift ana dal programındaki 65 kredi/saatlik dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

10.   Öğrencinin çift ana dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir diploma  düzenlenir. Öğrencinin çift ana dal programındaki durumu  kendi ana dal programındaki durumunu etkilemez. Çift ana dal programını tamamlayamasa bile kendi ana dalından mezun olup diplomasını alabilir.

11.   Kendi ana dal programını bitiren öğrenci çift ana dal programına devam ederken YL programına kayıt yaptırabilir.

12.   Çift ana dal öğrencisi öğrenim görmekte olduğu ikinci ana dala yatay geçiş yapmak isterse ilgili yönetmelik hükümleri şartlarını sağlamalıdır.

13.   Çift ana dal programını bitirmede, öğrencinin kendi ana dal programındaki not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bunun altına düşen öğrencinin çift ana  dal programından kaydı silinir.

14.   Kendi ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift ana dal programını bitiremeyen öğrencilere iki dönemden fazla ek süre tanınmaz. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir.

15.   Çift ana dal programını kendi isteğiyle bırakan öğrenci aynı/başka programa kayıt yaptıramaz.

16.   Çift ana dal programını bırakan öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Almış oldukları dersler kendi ana dal programının zorunlu dersleri olmamak şartıyla seçmeli ders olarak sayılabilir veya kendi ana dalından mezuniyet tarihine kadar yan dal programı ile ilgili şartları yerine getirmek kaydıyla yan dal sertifikası alabilir.

17.   Çift ana dal programından iki yarı yıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

 

 

 

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 TÜRKMEN TÜRKÇESİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GBT101

Türkmen Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GBT104

Türkmen Türkçesi II

Z

4

 

4

4

GBT201

Türkmen Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GBT202

Türkmen Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GBT307

Oğuz Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

GBT301

Türkmen Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GBT306

Türkmen Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GBT310

Çağdaş Türkmen Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GBT403

Türkmen Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

TOPLAM: 32 saat/kredi

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GBT103

Azerbaycan Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GBT106

Azerbaycan Türkçesi II

Z

4

 

4

4

GBT203

Azerbaycan Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GBT204

Azerbaycan Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GBT307

Oğuz Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

GBT305

Azerbaycan Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GBT304

Azerbaycan Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GBT308

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GBT404

Azerbaycan Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

TOPLAM: 32 saat/kredi

 

 

 

 

 

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 TÜRKMEN TÜRKÇESİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GBT101

Türkmen Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GBT105

Güney-batı (Oğuz) Diyalekt Alanı

S

2

 

2

2

GBT102

Oğuz Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

GBT104

Türkmen Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

GBT201

Türkmen Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GBT202

Türkmen Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GBT206

Oğuz Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT301

Türkmen Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GBT307

Oğuz Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

GBT302

Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

GBT306

Türkmen Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GBT310

Çağdaş Türkmen Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GBT401

Türkmen Diyalektolojisi

Z

4

 

4

4

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT403

Türkmen Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT407

Türkmenistan Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

GBT410

İran ve Türkler

S

2

 

2

2

GBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GBT103

Azerbaycan Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GBT105

Güney-batı (Oğuz) Diyalekt Alanı

S

2

 

2

2

GBT102

Oğuz Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

GBT106

Azerbaycan Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

GBT203

Azerbaycan Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GBT212

Azerbaycan Hanlıkları

S

2

 

2

2

GBT204

Azerbaycan Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GBT206

Oğuz Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT305

Azerbaycan Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GBT307

Oğuz Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

GBT302

Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

GBT304

Azerbaycan Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GBT308

Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GBT402

Azerbaycan Diyalektolojisi

Z

3

 

3

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT404

Azerbaycan Halk Edebiyatı

Z

3

 

3

3

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

GBT405

Azerbaycan Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

GBT410

İran ve Türkler

S

2

 

2

2

GBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 ÖZBEK TÜRKÇESİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GDT101

Özbek Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GDT104

Özbek Türkçesi II

Z

4

 

4

4

GDT201

Özbek Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GDT202

Özbek Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GDT301

Özbek Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GDT 307

Türkistan Tarihi

Z

2

 

2

2

GDT304

Özbek Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GDT310

Çağdaş Özbek Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GDT403

Özbek Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

TOPLAM: 32 saat/kredi

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 UYGUR TÜRKÇESİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GDT103

Uygur  Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GDT106

Uygur Türkçesi II

Z

4

 

4

4

GDT203

Uygur Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GDT204

Uygur Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GDT303

Uygur Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GDT 307

Türkistan Tarihi

Z

2

 

2

2

GDT306

Uygur Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GDT308

Çağdaş Uygur Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GDT404

Uygur Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

TOPLAM: 32 saat/kredi

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 ÖZBEK TÜRKÇESİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GDT101

Özbek Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GDT105

Güney-doğu (Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı

S

2

 

2

2

GDT102

Türkistan Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

GDT104

Özbek  Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

GDT201

Özbek Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GDT202

Özbek Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GDT206

Uygur –Karluk Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDT301

Özbek Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GDT307

Türkistan Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

GDT302

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

GDT304

Özbek Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GDT310

Çağdaş Özbek Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GDT312

Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları

S

2

 

2

2

ÇTL 401

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL 405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDT401

Özbek Diyalektolojisi

Z

4

 

4

4

GDT403

Özbek Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

GDT407

Özbekistan Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 UYGUR TÜRKÇESİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

GDT103

Uygur Türkçesi I

Z

4

 

4

4

GDT105

Güney-doğu (Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı

S

2

 

2

2

GDT102

Türkistan Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

GDT106

Uygur  Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

GDT203

Uygur Türkçesi III

Z

5

 

5

5

GDT204

Uygur Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

GDT206

Uygur –Karluk Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDT210

Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri I

S

2

 

2

2

GDT303

Uygur Türkçesi V

Z

4

 

4

4

GDT307

Türkistan Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

GDT302

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

GDT306

Uygur Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

GDT308

Çağdaş Uygur Edebiyatı

Z

2

 

2

2

GDT312

Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları

S

2

 

2

2

ÇTL 401

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL 405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDT402

Uygur Diyalektolojisi

Z

3

 

3

3

GDT404

Uygur Halk Edebiyatı

Z

3

 

3

3

GDT409

Doğu Türkistan

S

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

GDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 KAZAK/KIRGIZ TÜRK LEHÇELERİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT101

Kırgız/Kazak Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KBT104

Kırgız/Kazak Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KBT201

Kırgız/Kazak Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KBT202

Kırgız/Kazak Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KBT301

Kırgız/Kazak Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

KBT304

Kırgız/Kazak Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KBT310

Çağdaş Kırgız/Kazak Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

TOPLAM: 32 Kredi / Saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-BATI(KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 TATAR/BAŞKURT TÜRK LEHÇELERİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT103

Tatar/Başkurt Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KBT106

Tatar/Başkurt Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KBT203

Tatar/Başkurt Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KBT204

Tatar/Başkurt Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KBT303

Tatar/Başkurt Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

KBT306

Tatar/Başkurt Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KBT308

Çağdaş Tatar/Başkurt Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

TOPLAM: 32 Kredi / Saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 KAZAK/KIRGIZ TÜRK LEHÇELERİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT101

Kırgız/Kazak Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KBT105

Kıpçak Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KBT102

Kıpçak Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

KBT104

Kırgız/Kazak Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

KBT201

Kırgız/Kazak Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KBT202

Kırgız/Kazak Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KBT206

Kıpçak Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBT301

Kırgız/Kazak Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

KBT302

Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Z

2

 

2

2

KBT304

Kırgız/Kazak Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KBT310

Çağdaş Kırgız/Kazak Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Z

2

 

2

2

KBT401

Kırgız/Kazak Diyalektolojisi

Z

3

 

3

3

KBT403

Kırgız/Kazak Halk Edebiyatı

Z

3

 

3

3

KBT411

Kazakistan Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 TATAR/BAŞKURT TÜRK LEHÇELERİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT103

Tatar/Başkurt Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KBT105

Kıpçak Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KBT102

Kıpçak Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

KBT106

Tatar/Başkurt Türkçesi II

Z

4

 

4

4

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

KBT203

Tatar/Başkurt Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KBT209

İdil-Ural Türkleri

S

2

 

2

2

KBT204

Tatar/Başkurt Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KBT206

Kıpçak Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBT303

Tatar/Başkurt Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Z

3

 

3

3

KBT302

Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Z

2

 

2

2

KBT306

Tatar/Başkurt Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KBT308

Çağdaş Tatar/Başkurt Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Z

2

 

2

2

KBT402

Tatar/Başkurt Diyalektolojisi

Z

3

 

3

3

KBT406

Tatar/Başkurt Halk Edebiyatı

Z

3

 

3

3

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 KAFKAS KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT105

Kıpçak Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KBT108

Kıpçak Diyalekt Alanı II

S

2

 

2

2

KBT207

Karaçay-Balkar Türkçesi I

S

3

 

3

3

KBT210

Karaçay-Balkar Türkçesi II

S

2

 

2

2

KBT209

İdil – Ural Türkleri

S

2

 

2

2

KBT212

Karayim Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT214

Kırım Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT206

Kıpçak Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

KBT309

Kumuk Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT314

Nogay Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT405

Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı I

Z

2

 

2

2

KBT412

Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı II

S

2

 

2

2

KBT407

Kafkasya Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları

S

2

 

2

2

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Yapısı

Z

3

 

3

3

TOPLAM: 32 Kredi / Saat

 

 

 

 

 

 


KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

2005-2006 KAFKAS KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KBT105

Kıpçak Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KBT102

Kıpçak Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

KBT108

Kıpçak Diyalekt Alanı II

S

2

 

2

2

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

KBT207

Karaçay-Balkar Türkçesi I

S

3

 

3

3

KBT210

Karaçay-Balkar Türkçesi II

S

2

 

2

2

KBT209

İdil – Ural Türkleri

S

2

 

2

2

KBT212

Karayim Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT214

Kırım Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

KBT206

Kıpçak Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Z

2

 

2

2

KBT3

Karaçay-Balkar Türkçesi III*

S

4

 

4

4

KBT309

Kumuk Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Z

2

 

2

2

KBT3

Karaçay-Balkar Türkçesi IV*

S

4

 

4

4

KBT312

Kuzey-Batı (Kıpçak) Alan Araştırmalarının Kaynakları

S

2

 

2

2

KBT314

Nogay Türkleri ve Dilleri

S

2

 

2

2

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlşkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

KBT405

Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı I

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

KBT3..

Kumuk Türkçesi*

S

4

 

4

4

KBT412

Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı II

S

2

 

2

2

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Z

2

 

2

2

KBT407

Kafkasya Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları

S

2

 

2

2

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Yapısı

Z

3

 

3

3

KBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 Kredi / Saat

* İşareti bu çift dal programı için açılacak yeni dersi göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

KUZEY-DOĞU (SAHA(YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 SAHA/TUVA TÜRK LEHÇELERİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KDT105

Saha/Tuva Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KDT106

Saha/Tuva Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KDT203

Saha/Tuva Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KDT204

Saha/Tuva Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KDT303

Saha/Tuva Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KDT305

Sibirya Tarihi

Z

2

 

2

2

KDT306

Saha/Tuva Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KDT308

Çağdaş Saha/Tuva Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

TOPLAM: 32 Kredi / Saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-DOĞU (SAHA(YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 HAKAS/ALTAY TÜRK LEHÇELERİ LİSANS YAN DAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KDT103

Hakas/Altay Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KDT104

Hakas/Altay Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KDT201

Hakas/Altay Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KDT202

Hakas/Altay Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KDT301

Hakas/Altay Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KDT 305

Sibirya Tarihi

Z

2

 

2

2

KDT304

Hakas/Altay Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KDT310

Çağdaş Hakas/Altay Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

TOPLAM: 32 Kredi / Saat

 

 

 

 

 

 

 

KUZEY-DOĞU (SAHA(YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 HAKAS/ALTAY TÜRK LEHÇELERİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KDT103

Hakas/Altay Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KDT107

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KDT102

Kuzey-doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

KDT104

Hakas/Altay Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KDT108

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı II

S

2

 

2

2

KDT201

Hakas/Altay Türkçesi III

Z

5

 

5

5

KDT202

Hakas/Altay Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KDT206

Kuzey-doğu Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KDT301

Hakas/Altay Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KDT305

Sibirya Tarihi

Z

2

 

2

2

KDT311

Hakas Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

KDT302

Kuzey-doğu Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Z

2

 

2

2

KDT304

Hakas/Altay Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KDT310

Çağdaş Hakas/Altay Edebiyatı

Z

2

 

2

2

KDT312

Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları

S

2

 

2

2

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

KDT403

Güney-Doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Z

2

 

2

2

KDT311

Hakas Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Z

2

 

2

2

KDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat

 

 

 

 

 

 

KUZEY-DOĞU (SAHA(YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

2005-2006 SAHA/TUVA TÜRK LEHÇELERİ LİSANS ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

TOPLAM

KREDİ
SAATİ

KDT105

Saha/Tuva Türkçesi I

Z

4

 

4

4

KDT107

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı I

S

2

 

2

2

KDT102

Kuzey-doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi

Z

3

 

3

3

KDT106

Saha/Tuva Türkçesi II

Z

4

 

4

4

KDT108

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı II

S

2

 

2

2

KDT203

Saha/Tuva Türkçesi III

Z

5

 

5

5

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Z

3

 

3

3

KDT204

Saha/Tuva Türkçesi IV

Z

4

 

4

4

KDT206

Kuzey-doğu Dil İlişkileri

Z

2

 

2

2

KDT303

Saha/Tuva Türkçesi V

Z

4

 

4

4

KDT305

Sibirya Tarihi

Z

2

 

2

2

KDT302

Kuzey-doğu Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Z

3

 

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Z

2

 

2

2

KDT306

Saha/Tuva Türkçesi VI

Z

3

 

3

3

KDT308

Çağdaş Saha/Tuva Edebiyatı

Z

2

 

2

2

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Z

2

 

2

2

KDT403

Güney-Doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı

Z

4

 

4

4

ÇTL405

Türk-Rus İlişkileri

Z

2

 

2

2

KDT407

Saha Cumhuriyeti

S

2

 

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Z

2

 

2

2

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Z

2

 

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Z

2

 

2

2

KDT404

Saha Halk Edebiyatı

Z

3

 

3

3

KDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

2

2

1

TOPLAM: 65 kredi/saat