GBT 206 Oğuz Dil İlişkileri

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Oğuz grubu Türk lehçelerinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Atalay, B., (1992-1993), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I-IV, Ankara.

Barutcu Özönder, F., “Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye Dönük Bakış ve Yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Barutcu Özönder, F. Sema, (2002). “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar IV/2 (Güz 2002), 101-122.

Caferoğlu, A., Türk Dili Tarihi, İstanbul, 1984.

Chambers J.K., P. Trudgıll (1980). Dialectology, Cambridge University Press: Cambridge.

Doerfer, G., (1988), Grammatik des Chaladsch, Wiesbaden,.

Doerfer, G., (1993), Chorasantürkisch, Wiesbaden.

Doerfer, G., (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neuperssichen, Band I-IV, Wiesbaden.

Doerfer, G., (1990), Die Stellung des Osmanischen im Kreise des Oghusishen und seine Vorgesichte: handbuch der Türkishen sprachwissenschaft, Teil I, Budapest.

Fraser, Colin,  (1982), Advances in the social psychology of language, Cambridge and New York.

Johanson, L., E. A. Csato, (1998), The Turkic Languages, London and New York

Johanson, L., (1998), “Code-copying in Irano-Turkic”. In: Language Sciences 20. 325-337.

Johanson, L., (2001), Structural Factors in Turkic Language Contacts, London.

Korkmaz, Z., (1999), “Oğuz Türkçesinin tarihî gelişme süreçleri ve Divanu Lugat-it-Türk”, Türk Dili 570: 459.

Korkmaz, Z., (1989),  “Selçuklular çağı Türkçesinin genel yapısı”, TDAY-Belleten 1972, 18- 21.

Korkmaz, Z., (1974),  “XI–XIII. yüzyıllar arasında Oğuzca”, TDAY-Belleten, 1973-74, 41- 48.

Murray, Stephen O., (1998), American sociolinguistics : theorists and theory groups. Amsterdam.   

Tietze, Andreas, (1958). “Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Türkische”, Jean Deny Armağanı, Ankara, s.255-333.

Tietze, Andreas, (1962). “Einege weitere griechische Lehnwörter im anatolischen Türkische”, Németh Armağanı, Ankara, s.204-257.

Türk Dünyası El Kitabı I-II-III-IV

Williams, H. Colin, (1988), Language in Geographic Context, Clevedon, Philadelphia.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Temel Kavramlar

Oğuz Türklerinin tarihine genel bakış

Oğuz Türklerinin coğrafyasına genel bakış

Oğuz Türklerinin etnodemografik yapısı

Türk diyalekt ilişkileri

Oğuz Türk lehçelerinin etkilediği ve etkilendiği diller

Oğuz Türk lehçelerinde Arapça etkisi

Oğuz Türk lehçelerinde Farsça etkisi

Oğuz Türk lehçelerinde Moğolca etkisi

Oğuz Türk lehçelerinde Rusça etkisi

Oğuz Türk lehçelerinde Batı dillerinin etkisi

Oğuz Türklerinde iki dillilik ve sonuçları

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.